Regulamin

Korzystając z naszej witryny i usług, akceptujesz następujące warunki

§I Przedmiot Regulaminu

Regulamin określa zasady świadczenia usług i sprzedaży produktów na rzecz Użytkowników w serwisie ZrobioneNaWczoraj.pl, przez Firmę prowadzącą działalność pod skróconą nazwą KickMeStart Akademia Szkoleń, ul. Nowiny 4c/14, 62-030 Luboń, o numerze NIP: 7792086020, numer REGON: 300344240, zwaną dalej „ZrobioneNaWczoraj.pl”.

§II Definicje

Użytym w Regulaminie terminom nadaje się następujące znaczenie (terminom użytym w liczbie mnogiej należy nadawać znaczenie tożsame jak w przypadku ich używania w liczbie pojedynczej):

1. Użytkownik – W zależnosci od proponowanych usługi i produktów Użytkownik w przypadku zakupieniu planów i usług informatycznych oraz usług indywidualnych jest Przedsiębiorcą natomiast w przypadku zakupów produktu szablonów internetowych jest to osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, na warunkach przewidzianych w Regulaminie, w obu przypadkach będących stroną Umowy zawartej z ZrobioneNaWczoraj.pl na piśmie lub w innej formie dopuszczonej przez ZrobioneNaWczoraj.pl

2. Operator – „KickMeStart Akademia Szkoleń” Firma z siedzibą w Luboniu, (62-030), ul. Nowiny 4c/14, NIP: 7792086020, REGON: 300340240.

3. Serwis – Serwis Internetowy prowadzony przez Operatora pod adresem http://35.158.92.99, za pośrednictwem którego Operator świadczy na rzecz Użytkowników usługi określone w niniejszym Regulaminie.

4. Produkty – Produkty świadczne przez Operatora na rzecz Użytkownika przez ZrobioneNaWczoraj.pl udostępniane przez Serwis na zasadach i w sposób określony w Regulaminie,

5. Usługi – Usługi świadczone przez Operatora na rzecz Użytkownika przez ZrobioneNaWczoraj.pl, udostępniane przez Serwis na zasadach i w sposób określony w Regulaminie

6. Strona/Strony – ZrobioneNaWczoraj.pl lub Użytkownik określani łącznie lub oddzielnie.

7. Umowa – Wszelkie umowy zawarte między ZrobioneNaWczoraj.pl, a Użytkownikiem, której integralną częścią jest Formularze Kontaktowe, Cennik oraz Regulamin, a także których integralną częścią może być Oferta Promocyjna i Regulamin Oferty Promocyjnej.

8. Cennik – Dokument stanowiący integralną część Umowy zawierający wykaz Usług i Produktów wraz z cenami ich świadczenia zamieszczonymi w Serwisie.

9. Dni Robocze – dni od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej za ustawowo wolne od pracy.

10. Godziny Robocze – przedział czasu od godziny 8:00 do godziny 17:00 w Dni Robocze według czasu Polskiego

11. Godziny Dodatkowe – wszelkie dodatkowe godziny poza wyznaczonymi Godzinami Roboczymi dodatkowo płatne według Załącznika 1 dołączonego do Regulaminu

12. System teleinformatyczny – Zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne.

13. Ciasteczka / Cookies – Pliki tekstowe, w których serwery Serwisu Operatora zapisują informacje na dysku twardym komputera, z którego korzysta Użytkownik. Informacje zapisane w pliku „ciasteczek” serwer Serwisu Operatora może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego komputera, lecz mogą być one odczytane również przez inne serwery lub innych użytkowników Internetu. Szczegółowe informacje na temat „ciasteczek” zawiera „Polityka cookies”, dostępna pod adresem: https://zrobionenawczoraj.pl/privacy-policy

14. Adres IP – Indywidualny numer, który z reguły posiada każdy komputer podłączony do jakiejkolwiek sieci komputerowej. Numer IP może być stały dla danego komputera (statyczny) lub może być przydzielany podczas każdego połączenia (dynamiczny) albo może być okresowo zmieniany w czasie przez dostawcę usług internetowych dla Użytkownika.

15. Oświadczenie o ochronie prywatności – dostępny za pomocą Platformy, pod adresem https://zrobionenawczoraj.pl/privacy-policy dokument w postaci elektronicznej zawierający szczegółowe informacje dotyczące zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych przez Operatora w związku z prowadzeniem Serwisu.

16. Rozporządzenie – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

17. Domena Internetowa – adres URL strony internetowej w sieci Internet składający się z nazwy głównej oraz rozszerzenia.

18. Konto – Indywidualna witryna zawierająca profil Użytkownika zarejestrowanego w Serwisie, za pośrednictwem którego zarejestrowany Użytkownik może korzystać z Usług lub/i Produktów i zarządzać nimi – na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.Dostęp do konta jest dostępny jest z poziomu przeglądarki Internetowej, po podaniu loginu i hasła Użytkownika.

19. Login Użytkownika – Adres e-mail Użytkownika, za pomocą którego loguje się do Serwisu i służący ponadto do komunikacji z Użytkownikiem.

20. Hasło Użytkownika – poufny ciąg znaków dostępny wyłącznie dla Użytkownika i umożliwiający jego identyfikację służący do autoryzacji logowania Użytkownika w Serwisie, jak również w celu dokonywania przez Użytkownika innych czynności związanych z Umową.

21. Formularz – Formularz wypełniany przez Użytkownika przy rejestracji do założenia Konta oraz przy zakupie produktu lub usługi, i inne formularze potrzebne do realizacji usługi lub zakupu produktu oraz wykonania postanowień Umowy stanowiące jego integralną część.

22.. Regulamin – niniejszy dokument

23. Działalność konkurencyjna – działalność tożsama lub zbliżona do działalności wykonywanej przez ZrobioneNaWczoraj.pl, według klasyfikacji PKD, wpisanej do CEIDG lub Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego dla ZrobioneNaWczoraj.pl.

24. Aktywacja – dzień aktywacji Usługi i/lub Produktu

25. Subskrypcja – czasowy abonament po którym może nastąpić odnowienie usługi i/lub produktu.

26. Kupon – specjalny ciąg znaków, z lub bez określonej daty ważności, z lub bez rabatu, służący do zrealizowania określonych usług lub produktów zawartych w Serwisie i/lub w Umowie.

27. Rabat – kwota stanowiąca sumę upustów udzielonych Użytkownikowi na dzień zawarcia Umowy, wyrażająca się w różnicy pomiędzy ceną nominalną Produktu lub Usługi wynikającą z Cennika, a ostateczną ceną Produktu lub Usługi.

28. Plan – jedno z zestawień Usług dostępnych w ramach Cennika.

29. Biuro Obsługi Klienta (BOK) – dział w strukturze organizacyjnej ZrobioneNaWczoraj.pl, którego zadaniem jest udzielenie Użytkownikowi pomocy oraz informacji związanych z wykonywaniem Umowy.

30. Okres Trwania Umowy – oznacza łączny czas trwania Umowy jest opisany w Serwisie przy każdej Produkcie i Usłudze, chyba że Strony postanowią inaczej.

31. Oferta Promocyjna – oferta zawierająca preferencyjne warunki świadczenia Usług niż określone w Regulaminie oraz Cenniku.

32. Okres Rozliczeniowy – okres określony w zależności od zawartej Umowy, których bieg rozpoczyna się od dnia Aktywacji

33. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

34. Regulamin Promocji – dokument określający sposób świadczenia Usług i/lub zakupu Produktu w ramach Oferty Promocyjnej.

35. Siła Wyższa – zdarzenie zewnętrzne o charakterze nadzwyczajnym niezależne od Użytkownika i ZrobioneNaWczoraj.pl, któremu nie można zapobiec przy dołożeniu należytej staranności, w szczególności: wojny, katastrofy naturalne, zamachy terrorystyczne itp.

36. Wymagalna Wierzytelność – opłata należna dla ZrobioneNaWczoraj.pl z tytułu wykonania lub wykonywania Umowy bądź Usługi i/lub zakupu Produktu, nieuregulowana przez Użytkownika w terminie płatności.

37. Wynagrodzenie – wszelkie opłaty należne dla ZrobioneNaWczoraj.pl na podstawie Umowy.

38. Urządzenie Elektroniczne – Urządzenie przeznaczone m.in. do pobierania oraz utrwalania plików cyfrowych (np. komputer osobisty, smartphone, tablet).

39. Produkt cyfrowy – wszelkie oprogramowanie, moduły, wtyczki, zdjęcia, video, itd. służące do wykonania Umowy na warunkach odpłatnych i nieodpłatnych.

§III Zawarcie Umowy

 

1. Przez zawarcie Umowy ZrobioneNaWczoraj.pl zobowiązuje się do świadczenia Usług i/lub sprzedaży Produktu zgodnie z Umową, a Użytkownik zobowiązuje się do wykonywania zobowiązań powziętych na mocy Umowy, w szczególności do terminowego uiszczania Wynagrodzenia i współdziałania z ZrobioneNaWczoraj.pl przy wykonywaniu Umowy.

2. W przypadku, gdy Użytkownik zawiera Umowę w ramach Oferty Promocyjnej, wzajemne prawa i obowiązki Stron określa także Oferta Promocyjna i Regulamin Oferty Promocyjnej.

3. Umowa zawierana jest w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. Jeżeli ZrobioneNaWczoraj.pl dopuściła taką możliwość, Umowa może zostać zawarta również w formie elektronicznej – za pomocą Formularza udostępnionego na stronach internetowych ZroboioneNaWczoraj.pl bądź za pomocą środka bezpośredniego porozumiewania się na odległość – telefonu.

4. W imieniu ZrobioneNaWczoraj.pl Umowę zawiera osoba przez nią upoważniona.

5. Użytkownik zawiera Umowę osobiście, przez prokurenta lub przez należycie umocowanego pełnomocnika. Osoba zawierająca Umowę w imieniu Użytkownika oświadcza, że Użytkownik jest należycie reprezentowany przy zawarciu Umowy. Jeżeli Umowa zawierana jest przy pomocy Formularza udostępnianego w Serwisie lub za pośrednictwem środka bezpośredniego porozumiewania się na odległość – telefonu pełnomocnik/prokurent Użytkownika jest zobowiązany do jednoczesnego przedłożenia stosownego dokumentu wykazującego jego umocowanie w formie elektronicznej na adres e-mail zrobinenawczoraj@gmail.com (lub w inny sposób określony przez ZrobioneNaWczoraj.pl), wraz kserokopią/skanem swojego dowodu osobistego.

6. Pełnomocnictwo do zawarcia Umowy w imieniu Użytkownika powinno być sporządzone w formie pisemnej. Pełnomocnictwo powinno zostać okazane przedstawicielowi ZrobioneNaWczoraj.pl przy zawieraniu Umowy. Pełnomocnik Użytkownika zobowiązany jest okazać ZrobioneNaWczoraj.pl dowód osobisty. W przypadku wątpliwości, ZrobioneNaWczoraj.pl może zwrócić się do Użytkownika w celu potwierdzenia pełnomocnictwa i zakresu umocowania, a także może odmówić zawarcia Umowy. W przypadku zawarcia Umowy przez Użytkownika za pośrednictwem pełnomocnika pełnomocnictwo lub jego kopia stanowi załącznik do Umowy.

7. Zawarcie Umowy następuje:

a) w przypadku Umowy zawieranej w formie pisemnej – w chwili podpisania Formularza przez obie Strony, w dniu wskazanym w Formularzu, a w przypadku braku wskazania daty zawarcia Umowy – w chwili podpisania Formularza przez drugą ze Stron;

b) w przypadku Umowy zawartej za pośrednictwem Formularza udostępnionego w Serwisie – w chwili naciśnięcia przez Użytkownika przycisku potwierdzającego zakup, po uprzednim wprowadzeniu danych Użytkownika i złożeniu stosownych oświadczeń związanych z zawarciem Umowy;

c) w przypadku Umowy zawartej za pośrednictwem środka bezpośredniego porozumiewania się na odległość – telefonu – w chwili zaakceptowania istotnych warunków Umowy przez Użytkownika i złożeniu stosownych oświadczeń związanych z zawarciem Umowy.

8. Specyfikacja zakresu usług i/lub produktów świadczonych na rzecz Użytkownika przez ZrobioneNaWczoraj.pl określona jest:

a) w przypadku Umowy zawieranej w formie pisemnej – w Formularzu;

b) w przypadku Umowy zawartej za pośrednictwem Formularza udostępnionego w Serwisie – w wypełnionym przez Użytkownika i przesłanym do ZrobioneNaWczoraj.pl Formularzu;

c) w przypadku Umowy zawartej za pośrednictwem środka bezpośredniego porozumiewania się na odległość – telefonu – w wiadomości e-mail potwierdzającej warunki zawartej Umowy.

9. ZrobioneNaWczoraj.pl ma prawo odmowy zawarcia Umowy w przypadku:

a) braku możliwości technicznych świadczenia Usług na rzecz Użytkownika;

b) niespełnienia przez osobę ubiegającą się o zawarcie Umowy lub Użytkownika warunków wynikających z Regulaminu, Oferty Promocyjnej lub Regulaminu Oferty Promocyjnej;

c) podania przez Użytkownika lub pełnomocnika Użytkownika błędnych, fałszywych lub nieaktualnych danych Użytkownika przy zawarciu Umowy;

d) gdy Użytkownik wykonuje Działalność konkurencyjną względem ZrobioneNaWczoraj.pl.

 

§IV Okres obowiązywania umowy

 

1. Umowa wiąże Strony od chwili zawarcia. Umowa zawierana jest na czas oznaczony od dnia zawarcia do dnia upływu ostatniego Okresu Rozliczeniowego objętego Umową, Liczba Okresów Rozliczeniowych objętych Umową zawartą na czas oznaczony wskazana jest w Formularzu.

2. W chwili upływu czasu oznaczonego, na który Umowa została zawarta, Umowa ulegnie automatycznemu przekształceniu na Umowę Zakończoną (powyższe formy zastrzeżone są pod rygorem nieważności), przy czym umowa zakończona równoznacznie oznacza umowę za Umowę Rozwiązaną.

3. Przed automatycznym przekształceniem Umowy zawartej na czas oznaczony w Umowę Zakończoną, ZrobioneNaWczoraj.pl zobowiązuje się do podjęcia prób nawiązania kontaktu (za pomocą telefonu, wiadomości sms, lub wiadomości e-mail) z Użytkownikiem, nie później niż w przedostatnim Okresie Rozliczeniowym objętym Umową zawartą na czas oznaczony, w celu określenia warunków dalszej współpracy Stron. 

§V Postanowienia ogólne

 

1. ZrobioneNaWczoraj.pl może wykonywać Usługi za pomocą podmiotów trzecich, przy czym Użytkownik wyraża zgodę na zawiadomienie go o osobie i miejscu zamieszkania/siedzibie zastępcy za pośrednictwem zastępcy, co Strony uznają zgodnie za prawidłowe wykonanie obowiązku określonego w art. 738 §1 kodeksu cywilnego.

2. Użytkownik upoważnia ZrobioneNaWczoraj.pl do używania jego znaku towarowego (o ile taki znak posiada lub, gdy znak towarowy zostanie stworzony w wyniku wykonywania Umowy) nieodpłatnie i przez czas nieoznaczony, w celu wykonywania Umowy, a także w celu potwierdzenia współpracy między Stronami. ZrobioneNaWczoraj.pl uprawniona jest także do używania znaku towarowego Użytkownika zgodnie ze zdaniem poprzedzającym po rozwiązaniu Umowy.

3. Użytkownik oświadcza, że posiada wszelkie prawa (w szczególności prawa autorskie), zgody i inne wymagane prawem uprawnienia do utworów, informacji, znaków towarowych, materiałów, dokumentów i innych danych dostarczanych do ZrobioneNaWczoraj.pl w celu ich wykorzystania na potrzeby wykonywania Umowy, oraz że korzystanie z tych utworów, informacji, znaków towarowych, materiałów, dokumentów i innych danych przez ZrobioneNaWczoraj.pl w związku z wykonywaniem Umowy nie będzie naruszało jakichkolwiek praw osób trzecich. Użytkownik z chwilą przekazania do ZrobioneNaWczoraj.pl powyższych utworów, informacji, znaków towarowych, materiałów, dokumentów i innych danych upoważnia ZrobioneNaWczoraj.pl do ich używania w związku z wykonywaniem Umowy oraz udziela ZrobioneNaWczoraj.pl w Okresie Obowiązywania Umowy nieodpłatnej, niewyłącznej nieograniczonej terytorialnie licencji do korzystania z autorskich praw majątkowych i praw zależnych do tych utworów, informacji, znaków towarowych, materiałów, dokumentów i innych danych na polu eksploatacji określonym jako wykonywania Umowy.

4. Użytkownik przejmuje na siebie wyłączną odpowiedzialność, za naruszenie praw osób trzecich (w szczególności praw autorskich) do utworów, informacji, znaków towarowych, materiałów, dokumentów i innych danych przekazanych ZrobioneNaWczoraj.pl na potrzeby wykonywania Umowy, w tym także odpowiedzialność za szkody poniesione przez te osoby w wyniku zgodnych z Umową działań ZrobioneNaWczoraj.pl i na zasadzie art. 392 kodeksu cywilnego zwalnia ZrobioneNaWczoraj.pl z obowiązku spełnienia wszelkich świadczeń na rzecz podmiotów, których prawa do ww. utworów, informacji, znaków towarowych, materiałów, dokumentów i innych danych zostały naruszone w wyniku wykonywania Umowy.

5. ZrobioneNaWczoraj.pl wykonuje Umowę zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w zakresie określonym zgodnie z §III ust. 8.

6. ZrobioneNaWczoraj.pl uprawniona jest do odmowy wykonywania Usług(i) na rzecz podmiotu prowadzącego Działalność konkurencyjną względem ZrobioneNaWczoraj.pl.

7. Użytkownik w czasie trwania Umowy nie może podejmować współpracy z podmiotami prowadzącymi Działalność konkurencyjną (świadczącymi usługi konkurencyjne) w stosunku Usług świadczonych przez ZrobioneNaWczoraj.pl w ramach Umowy, która utrudniałaby lub uniemożliwiłaby prawidłowe wykonanie Usług przez ZrobioneNaWczoraj.pl. W szczególności Użytkownik nie może podejmować współpracy z ww. podmiotami, która ingerowałaby w jakimkolwiek zakresie w sposób wykonywania Umowy przez ZrobioneNaWczoraj.pl. Użytkownik oświadcza, że w chwili zawarcia Umowy nie prowadzi współpracy ww. podmiotami. Podjęcie współpracy przez Użytkownika lub złożenie fałszywego oświadczenia w powyższym zakresie upoważnia ZrobioneNaWczoraj.pl do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym, z jednoczesnym obowiązkiem zapłaty przez Użytkownika kary umownej w wysokości określonej zgodnie z §IX ust. 2 lub Wynagrodzenia wskazanego w §IX ust. 8. Zapłata kary umownej/wynagrodzenia nie wyłącza możliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych w przypadku, gdyby poniesiona przez ZrobioneNaWczoraj.pl szkoda przekraczała wysokość kary umownej/wynagrodzenia.

§VI Wykonywanie Umowy

 

1. Użytkownik w czasie obowiązywania Umowy kontaktuje się z BOK przy pomocy wiadomości e-mail, telefonicznie lub w innej formie (o ile ZrobioneNaWczoraj.pl dopuści taką możliwość), w szczególności przy wykorzystaniu komunikatora LiveChat. Kontakt przy użyciu wiadomości e-mail powinien następować z adresu e-mail Użytkownika wskazanego w Formularzu lub gdy warunki umowy wynikają z umów poszczególnych usług i/lub produktów.

2. Użytkownika przy każdym kontakcie telefonicznym z BOK obowiązany jest podać Hasło lub powinien wskazać co najmniej dwie dane indywidualizujące Użytkownika, o które zostanie poproszony przez BOK, pod rygorem odmowy kontynuowania rozmowy.

3. Użytkownik zobowiązany jest do stałej współpracy (kontaktu) z ZrobioneNaWczoraj.pl.

4. Przez brak współpracy (kontaktu) Strony rozumieją brak odpowiedzi Użytkownika na wiadomość e-mail w terminie 5 Dni Roboczych liczonych łącznie z dniem doręczenia tej wiadomości do Użytkownika albo brak możliwości nawiązania kontaktu telefonicznego z Użytkownikiem, pomimo wykonania łącznie co najmniej 5 prób przypadających w co najmniej dwóch Dniach Roboczych następujących po sobie lub gdy warunki współpracy wynikają z umów poszczególnych usług i/lub produktów.

5. W przypadku braku współpracy (kontaktu) Użytkownika przy wykonywaniu danej Usługi, ZrobioneNaWczoraj.pl uprawniona jest do uznania tej Usługi za wykonaną zgodnie z Umową w dniu ostatniej próby kontaktu ZrobioneNaWczoraj.pl z Użytkownikiem („automatyczne uruchomienie Usługi”) lub gdy warunki współpracy wynikają z umów poszczególnych usług i/lub produktów.

6. W przypadku automatycznego uruchomienia Usługi, o którym mowa w ust. 5 ZrobioneNaWczoraj.pl na żądanie Użytkownka przystąpi do modyfikacji automatycznie uruchomionej Usługi w zakresie i terminie indywidualnie uzgodnionym przez Strony, przy czym złożenie żądania przez Użytkownika nie ma wpływu na chwilę uznania danej Usługi za wykonaną zgodnie z Umową lub gdy warunki współpracy wynikają z umów poszczególnych usług i/lub produktów.

7. Brak współpracy (kontaktu) w zakresie Usługi, który powtórzy się co najmniej dwa razy, uprawnia ZrobioneNaWczoraj.pl do uznania dnia, w którym brak współpracy (kontaktu) wystąpił drugi raz, za dzień Aktywacji („aktywacja automatyczna”) lub do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym. Aktywacja automatyczna nie wyłącza obowiązku Użytkownika zapłaty ZrobioneNaWczoraj.pl całego Wynagrodzenia z tytułu Umowy zawartej na czas oznaczony (postanowienia §IX ust. 8 stosuje się odpowiednio) lub gdy warunki współpracy wynikają z umów poszczególnych usług i/lub produktów.

8. ZrobioneNaWczoraj.pl dołoży starań, żeby dzień Aktywacji nastąpił w terminie 30 dni od dnia uiszczenia przez Użytkownika opłaty zgodnie z §X ust. 1 lub ust. 2, przy czym dzień Aktywacji może nastąpić do 30 dni później lub gdy warunki współpracy wynikają z umów poszczególnych usług i/lub produktów.

9. Aktywacja innych Usług niż Strona Internetowa wchodzących w skład wybranego przez Użytkownika Planu, a także Usług wybranych przez Użytkownika dodatkowo do Planu, nastąpi w terminie do 60 dni od dnia uiszczenia przez Użytkownika opłaty zgodnie z §X ust. 1 lub ust. 2. oraz gdy warunki współpracy wynikają z umów poszczególnych usług i/lub produktów.

10. Warunkiem dotrzymania przez ZrobioneNaWczoraj.pl terminów aktywacji wskazanych w ust. 9 i 10, w zakresie poszczególnych Usług jest doręczenie przez Użytkownika na adres e-mail zrobionenawczoraj@gmail.com, pocztą lub kurierem do ZrobioneNaWczoraj.pl utworów, informacji, materiałów, dokumentów i innych danych niezbędnych do wykonywania danej Usługi w terminie 3 (trzech) Dni Roboczych od dnia otrzymania od ZrobioneNaWczoraj.pl wiadomości e-mail dotyczącej tej Usługi (o ile dostarczenie tych utworów, informacji, materiałów, dokumentów i innych danych zostanie uznane przez ZrobioneNaWczoraj.pl za konieczne). Niedostarczenie lub nieterminowe dostarczenie utworów, informacji, materiałów lub innych danych do ZrobioneNaWczoraj.pl, jak również ich dostarczenie w sposób niepełny, wyłącza odpowiedzialność ZrobioneNaWczoraj.pl za opóźnienie realizacji tej Usługi, przy czym nie powoduje obniżenia wysokości Wynagrodzenia należnego ZrobioneNaWczoraj.pl.

11. Usługi świadczone na podstawie Umowy w sposób ciągły będą wykonywane przez ZrobioneNaWczoraj.pl na rzecz Użytkownika od ich uruchomienia do chwili upływu ostatniego Okresu Rozliczeniowego, objętego Umową zawartą na czas oznaczony lub do chwili upływu okresu wypowiedzenia Umowy przekształconej zgodnie z §IV ust. 2.

12. ZrobioneNaWczoraj.pl prześle Użytkowikowi projekt wyłącznie tych Usług, których wykonanie wymaga konsultacji z Użytkownikiem. Użytkownik zobowiązany jest, w terminie 3 Dni Roboczych od dnia przesłania mu (na jego adres e-mail) projektu Usługi, zaakceptować/wybrać przesłany mu projekt Usługi bądź zażądać naniesienia poprawek w projekcie, chyba że Regulamin stanowi inaczej. Milczenie Użytkownika w powyższym terminie uznawane jest za akceptację przez Użytkownika projektu Usługi bez zastrzeżeń, a także uprawnia ZrobioneNaWczoraj.pl do wyboru jednego z przesłanych Użytkownikowi projektów Usługi. W przypadkach określonych w zdaniu poprzedzającym uznaje się, że Usługa została wykonana zgodnie z Umową i wolą Użytkownika, a upływ terminów tam wskazanych uznawany jest przez Strony za datę aktywacji danej Usługi. Termin, o którym mowa w zdaniu 2 liczy się od dnia wysłania projektu Usługi przez ZrobioneNaWczoraj.pl, łącznie z tym dniem lub gdy warunki współpracy wynikają z umów poszczególnych usług i/lub produktów.

13. Żądanie naniesienia poprawek w projektach Usług, zgodnie z ustępem poprzedzającym, Użytkownik może złożyć wyłącznie jeden raz w formie wiadomości e-mail, pod rygorem nieważności lub gdy warunki współpracy wynikają z umów poszczególnych usług i/lub produktów.

14. Dalsze zmiany projektów Usług mogą być dokonywane na skutek zgłoszenia dokonywanego telefonicznie lub w formie wiadomości e-mail przez Użytkownika do BOK. Każda taka zmiana będzie dokonywana odpłatnie, zgodnie ze stawką za koszt dodatkowych prac związanych z rozwojem obecności firmy w Internecie, określoną w Cenniku, za każdą kolejną osobogodzinę wprowadzania zmian lub gdy warunki współpracy wynikają z umów poszczególnych usług i/lub produktów.

15. Zmiany aktywnych Usług mogą być dokonywane samodzielnie przez Użytkownika, w zakresie dostępnym w BOK lub na skutek zgłoszenia zmian przez Użytkownika do BOK (dokonywanego telefonicznie lub w formie wiadomości e-mail). Realizacja zmian po wykorzystaniu przewidzianych w umowie liczbie zmian, będzie dodatkowo odpłatna zgodnie z cennikiem zamieszczonym w Serwisie. Opłata za dokonywanie dodatkowych zmian, o których mowa w zdaniu poprzedzającym będzie naliczana oddzielnie z tytułu wprowadzania każdej poszczególnej zmiany oraz za każdą rozpoczętą osobogodzinę wprowadzania poszczególnych zmiany chyba, że warunki współpracy wynikają z umów poszczególnych usług i/lub produktów.

16. W przypadku odpłatnych zmian, określonych w ust. 14 i 15, realizacja zmian będzie indywidualnie wyceniana i wykonywana po akceptacji przez Użytkownika tej wyceny w formie wiadomości e-mail chyba, że warunki współpracy wynikają z umów poszczególnych usług i/lub produktów.

17. ZrobioneNaWczoraj.pl zastrzega sobie możliwość czasowej niedostępności świadczonych Usług, bez prawa do odszkodowania dla Użytkownika z tego tytułu, z powodu wykonywania prac optymalizacyjnych, modernizacyjnych, konserwacyjnych itp., na urządzeniach niezbędnych do świadczenia Usług. ZrobioneNaWczoraj.pl dołoży starań, by zminimalizować okres niedostępności Usług (w szczególności poprzez dokonywanie czynności, o których mowa w zdaniu poprzedzającym w godzinach nocnych, na które przypada najmniejsze natężenie ruchu w Internecie, a także w dni inne niż Dni Robocze). Jednocześnie ZrobioneNaWczoraj.pl zapewnia dostępność Usług świadczonych na rzecz ZrobioneNaWczoraj.pl w sposób ciągły na poziomie 98% w ciągu danego Okresu Rozliczeniowego. W sytuacji, gdy okres faktycznej dostępności Usług nie będzie na zapewnionym poziomie część Wynagrodzenia należnego ZrobioneNaWczoraj.pl za Okres Rozliczeniowy, w którym doszło do obniżonej dostępności Usług, zostanie (proporcjonalnie do faktycznego okresu dostępności Usług) obniżona. Proporcjonalne obniżenie części Wynagrodzenia, o którym mowa w ustępie poprzedzającym następuje na żądanie Użytkownika złożone w Okresie Rozliczeniowym następującym po Okresie Rozliczeniowym, którego obniżenie dostępności Usług dotyczyło.

18. Strony niniejszym potwierdzają, że ZrobioneNaWczoraj.pl jest uprawniona do powstrzymania się od wykonywania Umowy lub do zawieszenia świadczenia Usług na rzecz Użytkownika w przypadku kiedy opóźnienie Użytkownika w zapłacie jakiejkolwiek części Wynagrodzenia przekroczy 14 dni, aż do czasu otrzymania zaległej kwoty Wynagrodzenia powiększonej o odsetki ustawowe za opóźnienie. Zawieszenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym może nastąpić po uprzednim, co najmniej dwukrotnym wezwaniu Użytkownika do zapłaty zaległego Wynagrodzenia. Wezwania do zapłaty powinny być przesyłane do Użytkownika w odstępie co najmniej 7 dni, przy czym wezwania te mogą być wysyłane na adres e-mail Użytkownika. ZrobioneNaWczoraj.pl ma w szczególności prawo zawiesić funkcjonowanie strony internetowej wraz z wyświetleniem na tej stronie komunikatu „Strona wyłączona z powodu braku płatności – realizacja ZrobioneNaWczorj.pl.” lub komunikatu o zbliżonej treści oraz do podania adresu URL (linku) przekierowującego na stronę internetową ZrobioneNaWczoraj.pl. Usługi będą wznowione niezwłocznie po otrzymaniu przez ZrobioneNaWczoraj.pl pełnej kwoty Wynagrodzenia, z którego zapłatą opóźniał się Użytkownik wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania płatności. Powyższe powstrzymanie się ZrobioneNaWczoraj.pl od wykonywania Umowy lub zawieszenie świadczenia Usług nie stanowi niewykonania ani nienależytego wykonania Umowy przez ZrobioneNaWczoraj.pl (w szczególności nie stanowi opóźnienia lub zwłoki ZrobioneNaWczoraj.pl w wykonywaniu Umowy). W przypadku skorzystania z powyższego uprawnienia, ZrobioneNaWczoraj.pl nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Użytkownika.

19. Użytkownik uprawnia ZrobioneNaWczoraj.pl do nieodpłatnego oznaczenia strony internetowej znakiem towarowym ZrobioneNaWczoraj.pl. Uprawnienie obowiązuje przez cały Okres Obowiązywania Umowy.

§VII Zmiany strukturalne zobowiązania

 

1. Do zmiany Umowy wymagana jest forma pisemna pod rygorem nieważności, przy czym warunki Regulaminu lub Regulaminu Oferty Promocyjnej mogą dopuszczać zmiany Umowy również w innej formie niż pisemna.

2. W przypadku Umowy zawartej za pośrednictwem Formularza udostępnionego w Serwisie, ZrobioneNaWczoraj.pl może udostępnić możliwość zmiany Umowy w formie formularza elektronicznego.

3. Złożenie dyspozycji polega na przesłaniu przez jedną Stronę do drugiej Strony wiadomości e-mail zawierającej propozycję zmiany sposobu wykonywania Umowy w zakresie konkretnej Usługi oraz na akceptacji, w formie zwrotnej wiadomości e-mail (pod rygorem nieważności), tej propozycji przez drugą Stronę. Brak akceptacji dyspozycji w terminie 3 dni od otrzymania wiadomości e-mail stanowi jej odrzucenie.

4. Użytkownik nie może zmienić Planu/Usługi o wyższej wartości na Plan/Usługę o niższej wartości, chyba że Strony postanowią inaczej w formie przewidzianej dla zmiany Umowy lub poprzez złożenie dyspozycji (pod rygorem nieważności).

5. Użytkownik może zmienić Plan o niższej wartości na Plan o wyższej wartości, co wiązać się będzie ze zwiększeniem Wynagrodzenia należnego ZrobioneNaWczoraj.pl. Użytkownik zostanie poinformowany przez ZrobioneNaWczoraj.pl o dniu uruchomienia Usług wchodzących w skład wyższego Planu, który nastąpi w terminie do 30 dni od dnia akceptacji przez ZrobioneNaWczoraj.pl dyspozycji zmiany Planu złożonej przez Użytkownika.

6. Strony mogą zwiększyć zakres świadczonych przez ZrobioneNaWczoraj.pl na rzecz użytkownika Usług, co wiązało się będzie ze zwiększeniem Wynagrodzenia należnego ZrobioneNaWczoraj.pl. zgodnie z Cennikiem.

7. Po przekształceniu Umowy, o którym mowa w §IV ust. 2 Umowa uznana będzie za zakończoną na dotychczasowych warunkach, chyba że Strony postanowią inaczej. Rabat udzielony Użytkownikowi przy zawieraniu Umowy lub do którego Użytkownik był uprawniony zgodnie z Ofertą Promocyjną, lub Regulaminem Oferty Promocyjnej nie obowiązuje w przypadku przekształcenia Umowy zgodnie z §IV ust. 2, chyba że z Regulaminu Oferty Promocyjnej wynika co innego.

8. Użytkownik po zawarciu Umowy może złożyć dyspozycję odroczenia terminu rozpoczęcia świadczenia Usług na jego rzecz, przy czym odroczenie nie będzie powodowało wydłużenia okresu świadczenia Usług na rzecz Użytkownika, ani zmniejszenia Wynagrodzenia należnego ZrobioneNaWczoraj.pl. Dzień złożenia dyspozycji odroczenia terminu rozpoczęcia świadczenia Usług będzie uważany przez Strony za dzień Aktywacji. Maksymalny okres odroczenia terminu rozpoczęcia świadczenia Usług na rzecz Użytkownika wynosi 6 miesięcy, chyba że Strony, w formie pisemnej lub poprzez złożenie dyspozycji (pod rygorem nieważności), postanowią inaczej. Okres odroczenia terminu rozpoczęcia świadczenia Usług wlicza się do czasu Obowiązywania Umowy, a ZrobioneNaWczoraj.pl należy się Wynagrodzenie za czas, w którym odroczono świadczenie Usług.

9. Strony przewidują możliwość zawarcia odrębnej umowy („umowa cesji”), sporządzonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności, na podstawie której ogół praw i obowiązków Użytkownika wynikających z Umowy przejdzie z Użytkownika na inny podmiot będący Przedsiębiorcą. Przejście ogółu praw i obowiązków, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym nastąpi na warunkach szczegółowo określonych w umowie cesji. Z tytułu zawarcia umowy cesji, o której mowa w niniejszym ustępie ZrobioneNaWczoraj.pl naliczy opłatę manipulacyjną w wysokości 299,00 zł netto, płatną (w zależności od postanowień umowy cesji) przez Użytkownika lub podmiot trzeci, na którego przejdzie ogół praw i obowiązków Użytkownika wynikających z Umowy. Zapłata opłaty manipulacyjnej nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej i przesłanej Użytkownika przez ZrobioneNaWczoraj.pl, w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy cesji.

.

§VIII Polityka Prywatności oraz plików cookies

 

1. Dokument polityki prywatności oraz plików coockies ZrobioneNaWczoraj.pl znajduje się pod adresem www.zrobionenawczoraj.pl/privacy-policy/

.

§IX Rozwiązanie Umowy

 

1. Użytkownik jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w terminie 3 Dni Roboczych od dnia zawarcia Umowy.

2. Po upływie powyższego terminu Użytkownik jest uprawniony do wypowiedzenia Umowy zawartej na czas oznaczony za zapłatą na rzecz ZrobioneNaWczoraj.pl kary umownej w wysokości stanowiącej należne ZrobioneNaWczoraj.pl Wynagrodzenie za odpowiedni Okres Rozliczeniowy, nie więcej jednak niż za okres pozostały do chwili upływu okresu obowiązywania umowy zawartej na czas oznaczony.

3. ZrobioneNaWczoraj.pl zastrzega sobie prawo dochodzenia od Użytkownika odszkodowania przekraczającego wartość zastrzeżonej kary umownej.

4. Zapłata kary umownej, o której mowa w ust. 2 nie zwalnia Użytkownika z obowiązku zapłaty Wynagrodzenia należnego ZrobioneNaWczoraj.pl z tytułu wykonywania Umowy do chwili złożenia wypowiedzenia.

5. Zapłata kary umownej, o której mowa w ust. 2, nastąpi:

a) w przypadku, gdy Użytkownika wybrał płatność Wynagrodzenia w sposób jednorazowy i dokonał wpłaty – poprzez potrącenie kwoty stanowiącej równowartość kary umownej z wpłaty dokonanej przez Użytkownika;

b) w przypadku, gdy Użytkownik wybrał płatność ratalną, bądź płatność jednorazową, ale nie dokonał wpłaty – na podstawie wezwania do zapłaty skierowanego do Użytkownika, w terminie 7 dni od dnia doręczenia tego wezwania do zapłaty, w oparciu o notę obciążeniową wystawioną przez ZrobioneNaWczoraj.pl i dołączoną do wezwania. Zapłata kary umownej powinna nastąpić na rachunek bankowy wskazany w nocie obciążającej.

6. Wypowiedzenie Umowy, a także odstąpienie od Umowy wymaga (pod rygorem nieważności) zachowania formy pisemnej lub formy wiadomości e-mail i doręczenia oświadczenia o wypowiedzeniu/odstąpieniu do drugiej Strony. W przypadku wypowiedzenia/odstąpienia w formie pisemnej, wypowiedzenie/odstąpienie zostanie nadane przesyłką poleconą, za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. prawo pocztowe (tj. z dnia 27 czerwca 2016 r., Dz.U. z 2016 r. poz. 1113), na adres drugiej Strony. W przypadku wypowiedzenia/odstąpienia w formie wiadomości e-mail oświadczenie o wypowiedzeniu/odstąpieniu zostanie wysłane na adres e-mail drugiej Strony (wypowiedzenie/odstępowanie od Umowy przez Użytkownika zostanie wysłane na adres: zrobionenawczoraj@gmail.com?subject=rezygnacje; wypowiedzenie/odstępowanie od Umowy przez ZrobioneNaWczoraj.pl zostanie wysłane na adres e-mail Użytkownika wskazany w Formularzu. Za dzień złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu/odstąpieniu Strony uznają dzień nadania przesyłki poleconej zawierającej oświadczenie o wypowiedzeniu/odstąpieniu w placówce operatora pocztowego lub dzień wysłania wiadomości e-mail zawierającej oświadczenie o wypowiedzeniu/odstąpieniu do drugiej Strony. Wypowiedzenie/odstąpienie powinno zawierać wskazanie numeru Umowy (identyfikatora zlecenia).

7. W każdym czasie po zawarciu Umowy ZrobioneNaWczoraj.pl ma prawo wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia (także w czasie obowiązywania Umowy zawartej na czas oznaczony) w przypadku:

a) rażącego naruszania przez Użytkownika postanowień Umowy, a w szczególności nieopłacania lub nieterminowego opłacania przez Użytkownika Wynagrodzenia (lub jego części), używania przez Użytkownika technologii zastosowanej do świadczenia Usług w sposób sprzeczny z Umową, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami lub obowiązującym prawem;

b) wszczęcia likwidacji ZrobioneNaWczoraj.pl lub Użytkownika;

c) zgłaszania przez Użytkownika roszczeń wykonania Usługi/modyfikacji Usługi niewynikających z Umowy;

d) działania siły wyższej lub innych zdarzeń o charakterze nadzwyczajnym niezależnych od ZrobioneNaWczoraj.pl, które uniemożliwiają lub w istotny sposób utrudniają świadczenie Usług;

e) udostępniania przez Użytkownika Usług świadczonych przez ZrobioneNaWczoraj.pl na rzecz Użytkownika innym osobom w celu uzyskania korzyści majątkowych bez zgody ZrobioneNaWczoraj.pl;

f) gdy Użytkownik znajdzie się w stanie zagrożenia niewypłacalnością lub w stanie faktycznej niewypłacalności lub gdy wobec Użytkownik zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości;

g) utraty przez ZrobioneNaWczoraj.pl lub Użytkownik uprawnień do prowadzenia działalności gospodarczej,

h) braku współpracy, o którym mowa w §VI ust. 4.

8. W przypadku, gdy ZrobioneNaWczoraj.pl wypowiada Umowę zawartą na czas oznaczony, z przyczyn określonych w ustępie poprzedzającym i leżących po stronie Użytkownika, Użytkownik będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz ZrobioneNaWczoraj.pl Wynagrodzenia za okres od chwili złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu do chwili upływu okresu, na który Umowa na czas oznaczony została zawarta, nie dłużej jednak niż za Okres Rozliczeniowy, z tytułu gotowości ZrobioneNaWczoraj.pl do świadczenia Usług na rzecz Użytkownika (kwotę Wynagrodzenia, o którym mowa w niniejszym ustępie powiększa się o proporcjonalną kwotę Rabatu udzielonego Użytkownika przy zawarciu Umowy). W celu uniknięcia wątpliwości Strony wskazują, że opłacenie Wynagrodzenia, o którym mowa w niniejszym ustępie nie zwalnia Użytkownika z obowiązku zapłaty Wynagrodzenia należnego ZrobioneNaWczoraj.pl z tytułu wykonywania Umowy do chwili złożenia wypowiedzenia.

9. Okres wypowiedzenia Umowy zawartej na czas oznaczony dla Użytkownika wynosi 1 (słownie: jeden) miesiąc. Okres wypowiedzenia rozpoczyna bieg od początku Okresu Rozliczeniowego następującego po Okresie Rozliczeniowym, w którym wypowiedzenie zostało złożone. Wypowiedzenie Umowy zawartej na czas oznaczony nie zwalnia Użytkownika z obowiązku zapłaty kar umownych określonych w niniejszym paragrafie.

10. ZrobioneNaWczoraj.pl może w terminie 30 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy, odstąpić od Umowy.

11. Po upływie okresu, o którym mowa w ustępie poprzedzającym ZrobioneNaWczoraj.pl może wypowiedzieć Umowę zawartą na czas oznaczony bez podawania przyczyny, z zachowaniem tygodniowego okresu wypowiedzenia. W takim przypadku Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty ZrobioneNaWczoraj.pl Wynagrodzenia za czas obowiązywania Umowy do chwili upływu okresu wypowiedzenia.

12. Umowa może zostać rozwiązana w każdym czasie na mocy porozumienia Stron, sporządzonego w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

13. W przypadku zakończenia bądź zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej przez Użytkownika lub utraty przez Użytkownika statutu Przedsiębiorcy, Użytkownik zobowiązany jest zapłacić ZrobioneNaWczoraj.pl całe Wynagrodzenie należne z tytułu Umowy zawartej na czas oznaczony.

14. W przypadku Umowy zawartej na czas oznaczony, której zawarcie wiązało się z przyznaniem Użytkownikowi Rabatu, ZrobioneNaWczoraj.pl jest uprawniona żądać od Użytkownika zapłaty dodatkowej kary umownej z tytułu wypowiedzenia Umowy przez Użytkownika lub przez ZrobioneNaWczoraj.pl z przyczyn leżących po stronie Użytkownika przed upływem okresu, na który Umowa została zawarta, w wysokości nieprzekraczającej równowartości Rabatu przyznanego Użytkownikowi, pomniejszonego o proporcjonalną do okresu obowiązywania Umowy wartość Rabatu.

15. W dniu upływu okresu wypowiedzenia Umowy, Umowa ulega rozwiązaniu, a ZrobioneNaWczoraj.pl zaprzestaje świadczenia Użytkownikowi Usług i wyłącza Konto.

16. Umowa wygasa w przypadku śmierci Użytkownika.

.

§X Rozliczenia, płatność

 

1. Warunkiem rozpoczęcia procesu przygotowywania Usług, jeżeli Umowa została zawarta w formie pisemnej lub za pośrednictwem środka bezpośredniego porozumiewania się na odległość – telefonu jest:

a) w przypadku wybrania przez Użytkownika opcji płatności jednorazowej – zapłata przez Użytkownika Wynagrodzenia za wybrany odpowiednio okres trwania Usługi na podstawie wystawionej przez ZrobioneNaWczoraj.pl i doręczonej Użytkownikowi w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy faktury VAT, lub innej formy jeśli ZrobioneNaWczoraj postanowi inaczej.

2. Warunkiem rozpoczęcia procesu przygotowania Usług, jeżeli Umowa została zawarta za pośrednictwem Formularza udostępnionego w Serwisie jest:

a) w przypadku wybrania przez Użytkownika opcji płatności jednorazowej – zapłata przez Użytkownika w wysokości wskazanej w Formularzu Wynagrodzenia za wybrany odpowiednio okres trwania Usługi w wysokości wskazanej w Formularzu poprzez dokonanie przelewu bankowego.

3. W przypadku dokonania zapłaty zgodnie z ustępem poprzedzającym, ZrobioneNaWczoraj.pl wystawi i prześle do Użytkownika fakturę VAT opiewającą na wartość zapłaconego przez Użytkownika Wynagrodzenia, w terminie 7 dni od dnia zaksięgowania przelewu bankowego.

4. W przypadku wybrania przez Użytkownika opcji płatności jednorazowej:

a) w fakturze VAT, o której mowa w ust. 1 lit. a) oraz Wynagrodzeniu, o którym mowa w ust. 2 lit. a) zostanie uwzględniona dodatkowo opłata z tytułu wybranych przez Użytkownika Usług dodatkowych za okres objęty tą fakturą VAT;

5. Użytkownik zobowiązany jest opłacać przesłane przez ZrobioneNaWczoraj.pl faktury VAT na rachunek bankowy i w terminach w nich określonych. Za dzień dokonania płatności uważa się dzień uznania należności na rachunek bankowy ZrobioneNaWczoraj.pl.

6. Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego sprawdzenia prawidłowości przesłanej do niego przez ZrobioneNaWczoraj.pl faktury VAT, a także zobowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 Dni Roboczych od dnia doręczenia faktury VAT, przesłać do ZrobioneNaWczoraj.pl ewentualne zastrzeżenia odnoszące się do faktury VAT, pod rygorem utraty uprawnienia do późniejszego powoływania się na takie zastrzeżenia.

7. Użytkownik nie jest uprawniony do niezapłacenia ZrobioneNaWczoraj.pl należności objętej fakturą VAT, do jej częściowego zapłacenia lub do wstrzymania się z płatnością, jak również do jej rozliczenia poprzez potrącenie z jakimkolwiek wzajemnym roszczeniem Użytkownika wobec ZrobioneNaWczoraj.pl, w szczególności roszczeniem odszkodowawczym, chyba że ZrobioneNaWczoraj.pl wyrazi na to zgodę w formie pisemnej lub w formie wiadomości elektronicznej, pod rygorem nieważności.

8. Faktury VAT w formie papierowej doręczone są wyłącznie na terenie Polski, chyba że ZrobioneNaWczoraj.pl postanowi inaczej i może doliczyć dodatkową płatność za wysłanie faktury papierowej.

9. Użytkownik upoważnia ZrobioneNaWczoraj.pl do wystawiania faktur VAT bez podpisu odbiorcy. Użytkownik akceptuje stosowanie przez ZrobioneNaWczoraj.pl faktur elektronicznych oraz wystawianie i otrzymywanie faktur elektronicznych. Faktury elektroniczne będą przesyłane z adresu e-mail: zrobionenawczoraj@gmail.com. Faktury elektroniczne będą przesyłane na adres e-mail Użytkownika wskazany w Formularzu. W razie zmiany adresu e-mail Użytkownika. Użytkownik zobowiązuje się poinformować ZrobioneNaWczoraj.pl o nowym adresie e-mail. W przypadku braku powiadomienia zgodnie ze zdaniem poprzedzającym, ostatni znany ZrobioneNaWczoraj.pl adres e-mail Użytkownika uznawany jest za aktualny, a wszelkie wiadomości wysłane na ten adres za skutecznie doręczone. Użytkownik zobowiązuje się przyjmować faktury, o których mowa powyżej w formie tradycyjnej (papierowej), w przypadku, gdy przeszkody techniczne lub formalne (w szczególności prawne) uniemożliwiają stosowanie faktur elektronicznych. Użytkownik jest świadomy, że akceptacja faktur elektronicznych może zostać wycofana, w następstwie czego ZrobioneNaWczoraj.pl utraci uprawnienie do wystawiania i przesyłania Użytkownikowi faktur elektronicznych począwszy od chwili powzięcia przez ZrobioneNaWczoraj.pl wiadomości o cofnięciu przez Użytkownika akceptacji faktur elektronicznych.

10. W przypadku nieotrzymania przez Użytkownika jakiejkolwiek faktury VAT, która powinna zostać wystawiona zgodnie z Umową Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić ten fakt do ZrobioneNaWczoraj.pl. Skutki niedokonania zgłoszenia obciążają Użytkownika.

11. W przypadku, gdy Użytkownik opóźnia się z zapłatą całości lub części Wynagrodzenia należnego ZrobioneNaWczoraj.pl, objętego jakąkolwiek fakturą VAT wystawioną przez ZrobioneNaWczoraj.pl na podstawie Umowy, ZrobioneNaWczoraj.pl przysługiwać będzie prawo do naliczania Użytkownikowi odsetek ustawowych za opóźnienie. Należne odsetki zostaną wykazane w nocie odsetkowej wystawionej przez ZrobioneNaWczoraj.pl i doręczonej Użytkownikowi.

12. ZrobioneNaWczoraj.pl może zbyć lub w inny sposób przenieść przysługujące jej względem Użytkownika Wymagalne Wierzytelności wynikające z Umowy na rzecz podmiotu trzeciego, w szczególności na rzecz wybranego przez ZrobioneNaWczoraj.pl przedsiębiorstwa skupującego wierzytelności.

13. Jeżeli łączna kwota Wymagalnych Wierzytelności Użytkownika przekracza kwotę 500,00 zł i świadczenie jest wymagalne od co najmniej 60 dni oraz upłynął co najmniej miesiąc od wysłania przez ZrobioneNaWczoraj.pl do Użytkownika listem poleconym wezwania do zapłaty zawierającego informację o zamiarze przekazania danych do wybranego przez ZrobioneNaWczoraj.pl biura informacji gospodarczej, z podaniem nazwy i adresu siedziby biura informacji gospodarczej, któremu dane zostaną udostępnione, ZrobioneNaWczoraj.pl ma prawo przekazać do biura informacji gospodarczej dane o Użytkowniku, wobec którego przysługuje jej Wymagalna Wierzytelność.

14. ZrobioneNaWczoraj.pl może dochodzić względem Użytkownika Wymagalnych Wierzytelności, w tym za pośrednictwem uprawnionych podmiotów zewnętrznych (na drodze postępowania windykacyjnego), a także na drodze postępowania sądowego lub egzekucyjnego.

15. ZrobioneNaWczoraj.pl zastrzega sobie prawo obciążenia Użytkownika kosztami dochodzenia przysługujących jej od Użytkownika należności, w tym kosztami sądowymi oraz kosztami zastępstwa procesowego (w przypadku ich zasądzenia przez sąd na rzecz ZrobioneNaWczoraj.pl), a także kosztami egzekucyjnymi i kosztami działań windykacyjnych (o ile takie koszty wystąpią).

16. Wszelkie kwoty wskazane w Cenniku i Regulaminie są kwotami netto. Do wszystkich kwot określonych w stawce netto, wynikających z Formularza, Cennika, Regulaminu, Oferty Promocyjnej lub Regulaminu Oferty Promocyjnej, do których zapłaty zobowiązany jest Użytkownik, zostanie doliczony podatek VAT w stawce obowiązującej w chwili wystawienia faktury VAT przez ZrobioneNaWczoraj.pl.

17. W przypadku zalegania Użytkownika w zapłacie Wynagrodzenia udokumentowanego jakąkolwiek fakturą VAT wystawioną przez ZrobioneNaWczoraj.pl na podstawie Umowy, ZrobioneNaWczoraj.pl zastrzega sobie prawo przesyłania do Użytkownika wezwań do zapłaty w formie wiadomości e-mail, wiadomości SMS, listu poleconego, a także prawo do kontaktu telefonicznego z Użytkownikiem w celach windykacyjnych. W przypadku wysyłania wezwań do zapłaty w formie listu poleconego Użytkownik zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz ZrobioneNaWczoraj.pl kwoty w wysokości 40,00 zł netto za każde nadane w tej formie wezwanie do zapłaty. Zapłata powyższej kwoty nastąpi na podstawie noty obciążeniowej przesłanej przez ZrobioneNaWczoraj.pl na adres e-mail Użytkownika. ZrobioneNaWczoraj.pl nie będzie nadawała wezwania do zapłaty w formie listu poleconego częściej niż jeden raz na dwa tygodnie.

18. ZrobioneNaWczoraj nie podejmie żadnej czynności przed Opłaceniem Usługi chyba że postanowi inaczej. Zastrzega sobie prawo, że czas rozpoczęcia prac może rozpocząć się w terminie od 7 do 30 dni roboczych.

.

§XI Postanowienia dotyczące poszczególnych Usług i Produktów

 

1. Postanowienia niniejszego paragrafu mają na celu doprecyzowanie (określonego w Formularzu, Cenniku, Ofercie Promocyjnej lub Regulaminie Oferty Promocyjnej) sposobu wykonywania opisanych w nim Usług i sprzedaży Produktów.

2. Proponowana w ramach Usługi ilość jej elementów składowych (np. liczba sztuk) stanowi ilość maksymalną. Użytkownik może ograniczyć zakres realizowanej na jego rzecz Usługi lub całkowicie zrezygnować z jej wykonywania, co nie ma wpływu na wysokość Wynagrodzenia należnego ZrobioneNaWczoraj.pl.

3. Wykaz wszystkich aktualnie świadczonych przez ZrobioneNaWczoraj.pl Usług i Produktów dostępny jest pod adresem www.zrobionenawczoraj.pl.

4. ZrobioneNaWczoraj.pl na podstawie Umowy będzie wykonywać hosting wyłącznie w zakresie Usług przygotowanych przez ZrobioneNaWczoraj.pl dla Użytkownika. Hosting nie będzie wykonywany w stosunku do produktów/usług przygotowanych przez Użytkownika samodzielnie lub za pośrednictwem podmiotów trzecich (dotyczy to w szczególności hostingu strony internetowej, sklepu internetowego, poczty e-mail), chyba że Strony wyraźnie postanowią inaczej.

5. Hosting Strony Internetowej/kont poczty e-mail po zakończeniu Okresu Obowiązywania Umowy nie jest wykonywany przez ZrobioneNaWczoraj.pl na rzecz Użytkownika, a dane przechowywane w związku z realizacją tych Usług zostaną usunięte przez ZrobioneNaWczoraj.pl w terminie 30 dni od zakończenia obowiązywania Umowy, chyba że Strony postanowią inaczej.

6. Strona Internetowa i/lub Sklep Internetowy:

a) Usługa polegająca na przygotowaniu strony internetowej składającej się z sekcji (elementów), a także na stałej obsłudze i rozwijaniu tej strony w Okresie Obowiązywania Umowy. Wzór sekcji i podstron dostępny jest pod adresem motywy.goracytowar.pl/biznes/agencja-projektowa.

b) Wzór Strony Internetowej dostępny jest pod adresem motywy.goracytowar.pl/biznes/agencja-projektowa. Strona Internetowa Użytkownika odpowiadać będzie wizualnie, a także pod względem dostępnych funkcjonalności stronie przykładowej. W zależności od branży i uzasadnionych potrzeb Użytkownika poszczególne strony mogą być personalizowane w taki sposób, aby spełniały standardy rynkowe w zakresie tworzenia stron Internetowych w danej branży.

c) Maksymalna liczba podstron/sekcji, z których składa się Strona Internetowa i/lub Sklep Internetowy Użytkownika, zależna jest od wybranego przez Użytkownika Planu.

d) ZrobioneNaWczoraj.pl może nieodpłatnie wykonać Stronę Internetową i/lub Sklep Internetowy składający się z większej liczby podstron/sekcji niż to wynika z Planu wybranego przez Użytkownika, jeżeli uzna takie rozwiązanie za konieczne. W innym przypadku ZrobioneNaWczoraj.pl może wykonać Stronę Internetową i/lub Sklep Internetowy (po złożeniu dyspozycji) składającą się z większej liczby podstron/sekcji, za opłatą za dodatkowe podstrony/sekcje w wysokości wskazanej w Cenniku.

e) ZrobioneNaWczoraj.pl ma prawo odmówić zamieszczenia na Stronie Internetowej i/lub Sklepie Internetowej(a także usunąć zamieszczone na tej stronie przez Użytkownika za pośrednictwem Konta) materiały, których treść jest sprzeczna z prawem, zasadami współżycia społecznego, obraźliwa, naruszająca dobre obyczaje, rasistowska, pornograficzna, które znacznie obciążają infrastrukturę informatyczną ZrobioneNaWczoraj.pl, a także materiały, które w jakikolwiek sposób naruszają prawa (w szczególności dobra osobiste) osób trzecich lub ZrobioneNaWczoraj.pl, a także które naruszają postanowienia Umowy – zamieszczanie powyższych materiałów przez Użytkownika może zostać uznane za rażące naruszenie Umowy oraz może stanowić podstawę do natychmiastowego wypowiedzenia Umowy przez ZrobioneNaWczoraj.pl.

f) Użytkownik wyraża zgodę na przeniesienie swojej Domeny Internetowej i/lub Strony Internetowej, i/lub Sklepu Internetowego do ZrobioneNaWczoraj.pl (na infrastrukturę informatyczną wykorzystywaną przez ZrobioneNaWczoraj.pl), a także na ich obsługę przez ZrobioneNaWczoraj.pl, bez ponoszenia przez ZrobioneNaWczoraj.pl jakichkolwiek kosztów z tym związanych. W przypadku wystąpienia kosztów, o których mowa w zdaniu poprzedzającym Użytkownik zobowiązany jest do ich pokrycia w pełnej wysokości. Użytkownik zobowiązany jest współdziałać z ZrobioneNaWczoraj.pl w procesie przeniesienia domeny/strony internetowej na infrastrukturę informatyczną ZrobioneNaWczoraj.pl, w tym zobowiązany jest udostępnić ZrobioneNaWczoraj.pl dane Użytkownika niezbędne do przeniesienia Domeny/strony internetowej.

g) Po rozwiązaniu Umowy ZrobioneNaWczoraj.pl przeniesienie możliwości dysponowania Domeną Internetową na Użytkownika lub na podmiot trzeci, wskazany pisemnie lub w formie wiadomości elektronicznej przez Użytkownika. Użytkownik zobowiązany jest pokryć koszt technicznego przeniesienia Domeny Internetowej, jeżeli taki koszt wystąpi. Przeniesienie prawa dysponowania Domeną Internetową może nastąpić na podstawie odrębnej umowy.

h) Strona Internetowa i/lub Sklep Internetowy przygotowana/y zostanie w celu prawidłowego działania na min trzech najbardziej aktualnych wersjach następujących przeglądarek internetowych: Google Chrome, Safari, Opera, Firefox, Internet Explorer.

i) ZrobioneNaWczoraj.pl zastrzega sobie prawo zamieszczenia na Stronie Internetowej i/lub Sklepu Internetowgo informacji „Realizacja: ZrobioneNaWczoraj.pl” lub zbliżonej, wraz z podaniem znaku towarowego ZrobioneNaWczoraj.pl.

j) O ostatecznym kształcie i wyglądzie Strony Internetowej i/lub Sklepu Internetowego Użytkownika decyduje ZrobioneNaWczoraj.pl, ze względu na posiadaną specjalistyczną wiedzę w zakresie projektowania i budowy stron internetowych;

k) W ramy usługi wchodzi hosting Strony Internetowej i/lub Sklepu Internetowego w zakresie maksymalnie 50 tys. odwiedzin Strony Internetowej i/lub Sklepu Internetowego w miesiącu kalendarzowym. Po przekroczeniu maksymalnej liczby odwiedzin w miesiącu ZrobioneNaWczoraj.pl uprawniona będzie do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym. Koszty wynikające z Umowy będą rozliczone proporcjonalnie do okresu jej trwania. Ograniczenie liczby odwiedzin Strony Internetowej i/lub Sklepu Internetowego ma na celu ochronę ZrobioneNaWczoraj.pl przed zakładaniem rozbudowanych portali internetowych znacznie obciążających infrastrukturę informatyczną ZrobioneNaWczoraj.pl.

l) W przypadku zakupu planu strony internetowej, sklepu, sklepu interntowego pro, ZrobioneNaWczoraj.pl udziela wsparcia aktualizacji odpowiedniego oprogramowania modułów i wtyczek na okres 12 miesięcy wynikających z poszczególnych licencji.

m) ZrobioneNaWczoraj.pl zastrzega sobie prawo do nieaktualizowania wtyczek, modułów, odpowiedniego oprogramowania, produktów cyfrowych w przypadku przekroczenia znacznych kosztów zakupów licencyjnych od stron trzecich z których korzysta ZrobioneNaWczoraj.pl, wtedy ZrobioneNaWczoraj.pl poinformują odpowiednio w formie elektronicznej poprzez przesłanie odpowiedniego maila na adres użyty podczas zawarcia Umowy o zaprzestaniu stosowania aktualizacji odpowiedniego oprogramowania, wtyczki, modułu, a także innych produktów cyfrowych i wskazaniu odpowiedniej informacji odnośnie indywidualnego zakupu aktualizacji danej wtyczki, modułu oprogramowania, lub produktu cyfrowego.

7. Wersja mobilna strony internetowej i/lub sklepu internetowego – usługa polegająca na utworzeniu szablonu strony internetowej i/lub sklepu internetowego w ramach wykupionego planu przez Użytkownika dostosowanego do urządzeń mobilnych, przy pomocy techniki RWD – Responsive Web Design, responsywnych stron internetowych czyli automatycznego dopasowywania szablonu przy zmianie rozmiarów ekranu wyświetlanego urządzenia.

8. Po dokonaniu zapłaty Użytkownik komunikuje się za pomocą wybranego formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej https://zrobionenawczoraj.pl/kontakt/ w celu dokonania odpowiednich zmian..

9. Po zakupieniu strony internetowej i/lub sklepu internetowego, użytkownik otrzymuje nr zamówienia oraz 3 kody, który każdy ważny jest 21 dni od daty otrzymania.. Oznacza to że użytkownik w ciągu 21 dni od daty otrzymania ma obowiązek przesłać zmiany za pomocą formularza, ust. 8 aż 3 razy. W przypadku nie wykorzystania kuponu przez okres 21 dni, kupony tracą ważność.

10. Użytkownik może zapoznać się z przesłaną propozycją szablonu i sprawdzić jej działanie przez okres 14 dni. Po tym okresie użytkownik może dokonać zakupu szablonu, zgodnie z cennikiem i warunkami zawartymi w regulaminie.

11. Usługa Informatyczna – Usługa polegająca na wykonywaniu dowolnych prac informatycznych dla Użytkownika, które nie są objęte planem Użytkownika. Użytkownik wypełnia Formularz, wybierając odpowiedni temat usługi i opisując dane zagadnienie, a następnie zobowiązany jest do zapłaty Wynagrodzenia należnego ZrobioneNaWczoraj.pl z tytułu przystąpienia do rozpoczęcia konsulatacji z góry za pierwszą rozpoczętą roboczogodzinę zgodnie z cennikiem. ZrobioneNaWczoraj.pl przystąpi do wykonywania Usługi po akceptacji jej wyceny przez Użytkownika i sporządzeniu odpowiednich umów. Przed dokonywaniem wszelkich prac zdalnie i/lub na miejscu Użytkownik oświadcza, że wykonał odpowiednią kopię zapasową systemu lokalnego i/lub serwera na którym mają zostać wykonane prace. ZrobioneNaWczoraj.pl nieponosi odpowiedzialności za niepoprawne wykonanie kopii zapasowej przez Użytkownika. Użytkownik może zlecić usłguę wykonania kopii zapasowej ZrobioneNaWczoraj.pl stosując sie do procedury zawartej w nn. ust. Oświadczenie to powinno być przesłane w formie elektronicznej za pomocą email na adres zrobionenawczoraj@gmail.com, lub jeśli ZrobioneNaWczoraj.pl uznają inną formę za stosowną.

12. Po zakupieniu usługi informatyczne użytkownik otrzymuje nr zamówienia, a następnie komunikuje się za pomocą odpowiedniego formularza ust.8. Do wykonania usług informatycznych na odległość niezbędne jest oprogramowanie do zdalnej pomocy firmy TeamViewer, dostępnej pod adresem https://www.teamviewer.com/ lub innego dostępnego oprogramowania do zdalnej pomocy wskazanego przez Firmę. Użytkownik przed wykonaniem usługi zobowiązany jest do prawidłowego zainstalowania programu do zdalnej pomocy wymienionego w poprzednim zdaniu.Użytkownik oświadcza i ponosi pełną odpowiedzialność za udostępnienie zasobów komputerowych na czas przeprowadzenia niezbędnych usług. Oświadcza również, że stworzył kopię danych, lub jeśli z jednych usług jest stworzenie kopii zapasowej udostępnienie odpowiedniego miejsca do przechowywania danych. Ponadto użytkownik posiada oryginalne nośniki oprogramowania, licencje, klucze licencyjne, pliki instalacyjne do wykonania usług itp.Firma nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie oprogramowania stron trzecich jeśli z jakiś względów nie udało się zainstalować oprogramowania. Firma zastrzega sobie prawa do naliczania dodatkowych opłat za każdą rozpoczętą godzinę świadczenia usług zgodnie ze wskazanym terminem w formularzu kontaktowym. Firma może naliczyć dodatkowe opłaty związane z przesunięciem terminu realizacji usługi przez Użytkownika w wysokości połowy świadczenia usługi. Jeśli użytkownik nie dokona płatności za dodatkowe opłaty wynikające z przesunięcia terminu usługi, użytkownik traci prawo do żądania zwrotu środków związanych z zakupem usługi informatycznej. Czas świadczenia usługi informatycznej biegnie od momentu wyznaczonego terminu w formularzu kontaktowym. Przy czym Firma zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu jeśli z przyczyn niezależnych wystąpią problemy techniczne z połączeniem lub innych zaplanowanych prac serwisowych lub z przyczyn niezależnych od Firmy. Użytkownik ma prawo wtedy wyznaczyć inny termin powiadamiając mailowo na adres zrobionenawczoraj@gmail.com lub za pomocą odpowiedniego formularza ust.8. Firma o możliwości wystąpieniu zaistniałych okoliczności poinformuje mailowo na wskazany przez Użytkownika adres emailowy w zamówieniu.

13. W przypadku wystąpienia problemów z zamówieniem, Użytkownik komunikuje się za pomocą odpowiedniego formularza.

14. Użytkownik upoważnia ZrobioneNaWczoraj.pl do dokonania zrzutu ekranu, lub wykonania nagrania wideo podczas wykonywania zdalnego dostępu w ramach wykupionej usługi informatycznej, w celu poświadczenia wykonywanej usługi.

15. ZrobioneNaWczora.pl nie odpowiada za instalację szablonu na serwerach wyznaczonych przez Użytkownika chyba, że strony postanowią inaczej lub za wykupieniem dodatkowej usługi informatycznej w celu poprawnej instalacji.

16. W przypadku zakupienia planu sklepu internetowego Użytkownik jest podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym względem podmiotów trzecich, w tym względem konsumentów, za zapewnienie zgodnego z prawem funkcjonowania sklepu internetowego, w tym za spełnienie wszystkich obowiązków względem konsumentów nałożonych ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (tj. Dz.U. z 2017 , poz. 683).

17. Rejestracja i rok utrzymania jednej firmowej domeny internetowej .pl lub .com.pl – Usługa obejmuje wykupienie jednej Domeny Internetowej spośród Domen Internetowych dostępnych na rynku (za cenę nie wyższą niż cena Usługi), stanowiącej adres strony internetowej w sieci, na okres 12 miesięcy, a w przypadku obowiązywania Umowy przez okres dłuższy – na utrzymaniu tej domeny w Okresie Obowiązywania Umowy. Posiadanie domeny Internetowej jest niezbędne do wykonania i utrzymania Strony Internetowej i/lub Sklepu Internetowego. Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie przez ZrobioneNaWczoraj.pl jego Domeny Internetowej w każdy sposób związany z wykonywaniem Umowy i oświadcza, że użycie domeny nie będzie naruszać żadnych praw osób trzecich (w przypadku posiadania Domeny Internetowej przez Użytkownika przed zawarciem Umowy). Użytkownik przejmuje na siebie wyłączną odpowiedzialność, za naruszenie praw osób trzecich do domeny i na zasadzie art. 392 kodeksu cywilnego zwalnia ZrobioneNaWczoraj.pl z obowiązku spełnienia wszelkich świadczeń na rzecz podmiotów, których prawa do Domeny Internetowej zostały naruszone w wyniku wykonywania Umowy. Użytkownik wyraża zgodę na poniesienie kosztów transferu istniejącej Domeny Internetowej Użytkownika, według cen obowiązujących u uzgodnionego przez Strony rejestratora. Użytkownik po wykupieniu planu zobowiązany jest wskazać za pomocą formularza w nazwę domeny internetowej, którą byłby zainteresowany do zarejestrowania lub informacje o posiadanej domenie na której zostanie podpięta strona internetowa i/lub sklep internetowy, pamiętając o odpowiednich terminach zawartych w regulaminie. W przypadku kiedy użytkownik nie poda w formularzu nazwy domeny i zaznaczy opcję nie mam domeny, ZrobioneNaWczoraj.pl zaproponuje i prześle do Użytkownika na wskazany przez Użytkownika formularzu adres emailowy trzy propozycje nazwy domen. Użytkownik niezwłocznie po otrzymaniu emaila (maksymalnie do 3 dni roboczych) wskaże i poinformuje ZrobioneNaWczoraj.pl o dokonanym jednym wyborze nazwy domeny poprzez wysłanie maila odpowiedzi na adres zrobionenawczoraj@gmail.com. ZrobioneNaWczoraj.pl zarejestruje w imieniu Użytkownika wskazaną nazwę domeny. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że ZrobioneNaWczoraj.pl nie bierze odpowiedzialności za nie zarejestrowanie domeny w przypadku gdy dojdzie do zarejestrowania domeny przez kogoś innego wynikające z szybkości zgłoszenia i opłacenia do zarejestrowania domeny. W przypadku gdy Użytkownik nie zdecyduje się, nie wskaże i nie poinfomruje w wymaganym terminie ZrobioneNaWczoraj.pl o dokonanym wyborze zaproponowych przez ZroboioneNaWczoraj.pl nazw domen, ZroioneNaWczoraj.pl dokona wyboru nazwy domeny i dokona rejestracji domeny za Użytkownika, co w żaden sposób nie zmieni warunków umowy.

18. Warunki rejestracji, transferu i odnawiania domen – ZrobioneNaWczoraj.pl poniformuje Użytkownika 60 dni przed nadchodzącym okresem wygaśnięcia czasu życia wykupionej nazwy domeny zgodnie z ust.9. Następnie kolejne powiadomienie zostanie wysłane 30 dni przed nadchodzącym terminem wygaśnięcia domeny, oraz kolejno 14 dni i 1 dzień przed kończącym się terminem wygaśnięcia domeny. Użytkownik przed upływem wygaśnięcia czasu życia domeny, zobowiązany jest dokonać zapłaty za kolejny rok co skutkuje jej przedłużeniem. W trakcie trwania życia domeny Użytkownik ma prawo dokonać transferu domeny do innego rejestratora. Związku z tym Użytkownik poinformuje emailowo ZrobioneNaWczoraj.pl o zmaiarze transferu domeny oraz wydania kodów authinfo. ZrobioneNaWczoraj.pl może zażądać skanów dokumentów dowodow tożsamości w celu weryfikacji danych i/lub dodatkowych odpowiednich dokumentów właściciela zakupionej usługi. ZrobioneNaWczoraj.pl nie bierze odowiedzialności za nienależyte dopilnowanie bezpieczenego transferu domen. Dodatkowo Użytkownik zobowiązany jest wypełnić wniosek o wydanie kodu authinfo. Wniosek dostepny jest na stronie pod adresem www.zrobionenawczoraj.pl/wniosek-kod-authinfo. Transferu nie można dokonać w okresie 30 dni przed wygaśnięciem życia domeny. Transfer domeny będzie możliwy dopiero po 30 dniach od daty następnego odnowienia nazwy domeny. Użytkownik który nie dokona w odpowiednim terminie odnowienia planu usługi, przyjmuje do wiadomości że domena po tym upływie przechodzi w stan Blocked i może zostać jeszcze odnowiona w terminie 14 dni u obecnego rejestratora. Po tym czasie domena zostanie usunięta i będzie możliwa do ponownej rejestracji po 5 dniach od dnia zakończenia stanu Blocked. Użytkownik po dokonaniu transferu do innego registrara zwalnia odpowiedzialność za prawidłowe działanie strony internetowej i/lub sklepu internetowego wykupionego planu. Odnowienie usługi nazwy domeny w ZrobioneNaWczoraj.pl odbywa się poprzez odnowienie planu na kolejny rok zgodnie z cennikiem, w którym zawarta jest już usługa przedłużenia hostingu oraz domeny. Użytkownik ma prawo do transferu domeny do innego registrara, w trakcie trwania umowy.

19. Odnowienie planu strony internetowej i/lub sklepu internetowego – Użytkownik ma możliwość przedłużenia swojego planu lub dokupienie innych opcji według obowiązującej ceny planu na dana chwile.

20. Szablony stron internetowych – Produkty oferowane w Serwisie umożliwiające zakup szablonów stron internetowych opartych na zasadach licencyjnych.

a) Licencja do jednorazowego wykorzystania – licencja umożliwiająca do jednorazowego wykorzystania w przypadku zakupu szablonu strony internetowej. Pozwala wykorzystać każdy pojedynczy produkt tylko na jednej stronie, należącej do użytkownika lub jego klienta. Licencja musi zostać wykupiona ponowne jeśli szablon ma zostać wykorzystany ponownie dla innej strony lub innego projektu;

b) Licencja dewelopera – W przypadku zakupu licencji deweloperskiej otrzymujesz niewyłączne pozwolenie na korzystanie z szablonu na maksymalnie 5 domenach dla projektów, należących do Ciebie lub Twojego klienta.W ramach tej licencji zabrania się integrowanie zakupionego produktu z oprogramowaniem firm trzecich, freeware lub aplikacjami.

c) Licencja Rozszerzona – Licencja tego rodzaju pozwala na zakup naszych szablonów w połowie ich wyjątkowej ceny i integrację z aplikacją (CMS, programem, freeware, kreatorem stron www) firm trzecich, oraz redystrybucję lub odsprzedaż stworzonych produktów przez nieograniczoną ilość razy. Aby kupić tą licencję, napisz na zrobionenawczoraj@gmail.com

d) GNU General Public License v3.0 – W wypadku pobrania szablonu na licencji GNU General Public License w wersji 3.0, można go używać do tworzenia dowolnej liczby serwisów (dla siebie lub klientów) bez żadnych ograniczeń. Ta licencja pozwala na dostosowanie szablonu i wszystkich jego plików źródłowych według własnych potrzeb, oraz na jego rozpowszechnienie zgodnie z warunkami licencji GPL;

e) Licencja do wykupienia – Można skorzystać się licencją Licencją do wykupienia w przypadku zakupu szablonu strony internetowej za unikalną ceną. Ten typ licencji gwarantuje, że jesteście ostatnią osobą, która kupuje ten szablon. Po wykorzystaniu licencji tego typu, szablon będzie na stałe usunięty z katalogu sprzedaży TemplateMonster i nigdy nie będzie ponownie dostępny dla innych klientów. Po wybraniu licencji tego typu nie możecie rozpowszechniać czy ponownie sprzedawać zakupiony szablon.

Zdjęcia, kliparty i fonty – Wszystkie treści graficzne, fonty i wideo, które są wykorzystywane w naszych produktach są ich integralną częścią i są nieodpłatne. Wykorzystanie Licencji do jednorazowego wykorzystania, a także Licencji dla deweloperzy daje prawo do korzystania ze zdjęć, klipartów, fontów i wideo tylko jako części strony internetowej na podstawie naszego szablonu. Możecie wykorzystać zdjęcia, kliparty, fonty i wideo tylko na jednej stronie czy projekcie. Jakikolwiek rodzaj odrębnej rejestracji lub dystrybucji jest zabroniony. Wszystkie zdjęcia i grafiki użyte w szablonach są jednowarstwowe.
W szablonach wydanych na licencji GNU GPL w wersji 3.0 zdjęcia nie są uwzględniane i są używane wyłącznie w celach demonstracyjnych.

Niektóre z szablonów są animowane za pomocą technologii Flash i mogą zawierać efekty tworzone w następujących pakietach oprogramowania: Adobe AfterEffects, 3DMax. W celu wyjaśnienia czy te efekty są obecne w pewnym szablonie prosimy skontaktować się z naszym biurem obsługi klienta dla dalszych konsultacji.
Informujemy, że do edycji tych efektów potrzebne jest odpowiednie oprogramowanie i umiejętności.
Konfiguracja – Użytkownik jest upoważniony do dokonywania niezbędnych zmian w naszych produktach do swoich celów, zgodnie z rodzajem nabytej licencji.
Nieautoryzowane użycie – Zabronione jest dokonywanie zmian, kopiowania na dyskietkę, płytę CD, zamieszczania na stronę internetową lub jakiegokolwiek innego medium, a także zabroniona jest redystrybucja, sprzedaż bez wykupienia odpowiedniej licencji lub, bez pisemnej zgody naszej firmy.
Zbywalności – Zabronione jest sublicencjonowanie, cedowanie lub przekazywanie bez uprzedniej pisemnej zgody firmy.
Własności – Zabronione jest przyswajanie praw własności intelektualnej lub wyłączne prawo własności do któregokolwiek z naszych produktów, zmodyfikowanych lub nie. Wszystkie produkty są własnością niezależnych dostawców treści. Nasze produkty są dostarczane “tak jak są” bez jakiejkolwiek gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych. W żadnym wypadku nasza firma i jej przedstawiciele nie ponoszą odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę – bezpośredniej, pośredniej, specjalnej, karnej, przypadkowej lub wtórnej, lub inne straty wynikającej z korzystania lub niemożności korzystania z naszych produktów, etc.
Instalacja – ZrobioneNaWczoraj.pl nie instaluje pobranych przez Użytkownika szablonów stron internetowych. Instalacja jest płatna i nie jest wliczona w cenę produktu.
Kontrola – Zakup produktu przez Użytkownika może zostać zawieszony przez ZrobioneNaWczoraj.pl w momencie wykrycia niezgodności w transakcji na okres 10-20 minut przy czym termin ten może zostać wydłużony. Weryfikacja ta jest niezbędna z powodu zwiększenia liczby transakcji ze strony osób, które nie są prawdziwymi właścicielami kart kredytowych używanych podczas zakupu.

21. Pozycjonowanie – usługa polegająca na zgłoszeniu do wyszukiwarek strony internetowej i/lub sklepu internetowego, odpowiednich katalogów, uruchomieniu przyjaznych linków (SEO link), dodaniu kodu do analizy ruchu na stronie internetowej i/lub sklepu internetowego Google Analytics, dobraniu odpowiednich słów kluczowych z wykorzystaniem analizy słów kluczowych konkurencji przy wykorzystaniu narzędzi Google oraz trendów w ramach branży przy tworzeniu “długiego ogona” (long tail), a także uruchomieniu wtyczki Yoast w obrębie strony internetowej bazującej na silniku wordpress w ramach wykupionego przez Użytkownika planu.

22. Liczba firmowych kont poczty e-mail w domenie firmowej w cenie planu – utrzymanie dedykowanych adresów e-mail w przypisanej domenie. Adresy e-mail można podłączyć do dowolnego programu pocztowego obsługującego POP3/SMTP lub IMAP. Z poczty można również korzystać poprzez specjalną aplikację do zarządzania pocztą elektroniczną, która dostępna jest z poziomu przeglądarki internetowej. Pojemność jednej skrzynki pocztowej wynosi pojemność maksymalnego przyznanego w ramach planu limitu hostingu. Istnieje możliwość zwiększenia pojemności danej skrzynki pocztowej – maksymalnie do sumy pojemności skrzynek pocztowych dostępnych w ramach Planu. Zwiększenie pojemności danej skrzynki pocztowej zmniejsza pojemność pozostałych skrzynek dostępnych w ramach Planu. Zabrania się wykorzystywania kont pocztowych do wysyłania tzw. spamu (tj. wiadomość elektronicznej, której treść i kontekst wiadomości są niezależne od tożsamości odbiorcy, ponieważ ta sama treść może być skierowana do wielu innych potencjalnych odbiorców, a jej odbiorca nie wyraził uprzedniej, możliwej do weryfikacji, zamierzonej, wyraźnej i zawsze odwoływalne zgody na otrzymanie tej wiadomości, treść wiadomości daje odbiorcy podstawę do przypuszczeń, iż nadawca wskutek jej wysłania może odnieść korzyści nieproporcjonalne w stosunku do korzyści odbiorcy wynikających z jej odebrania).

23. Uruchomienie każdej kolejnej nowej wtyczki funkcjonalnej do strony internetowej lub sklepu internetowego itd. – ZrobioneNaWczoraj.pl za dodatkową opłatą zainstaluje i skonfiguruje dodatkową wtyczkę na potrzeby strony internetowej i/lub sklepu internetowego w ramach planu, jeśli Użytkownik wyrazi zgodę. Użytkownik za pomocą Formularza zgłosi i opisze o jaki rodzaj dodatkowej wtyczki chciałby zainstalować i skonfigurować. ZrobioneNaWczoraj.pl nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie wtyczki dostarczonej przez użytkownika i nie będzie skutkowało z Wymagalnymi Wynagrodzeniami wobec ZrobioneNaWczoraj.pl

24. Dostęp do platformy i społeczności biznesowej ZrobioneNaWczoraj.pl Biznes- Dostęp do platformy internetowej funkcjonującej pod adresem www.biznes.zrobionenawczoraj.pl, umożliwiającej dodanie do katalogu wizytówki strony internetowej, dzięki temu platforma umożliwia łatwe dotarcie do klientów, poprzez jej wyeksponowanie.

25. Liczba propozycji logo / liczba propozycji rund zmian logo w ramach ceny planu- Usługa polegająca na utworzeniu dla Użytkownika trzech projektów logo w ramach wykupionego Planu. Użytkownik jest uprawniony do zgłoszenia 3 rund zmian w ramach jednego projektu logo. Użytkownik zobowiązany jest, w terminie 3 Dni Roboczych od dnia przesłania mu (na jego adres e-mail) projektu logo, zaakceptować/wybrać przesłany mu projekt logo bądź zażądać naniesienia poprawek w projekcie. Milczenie Użytkownika w powyższym terminie uznawane jest za akceptację przez Użytkownika projektu Usługi bez zastrzeżeń, a także uprawnia ZrobioneNaWczoraj.pl do wyboru jednego z przesłanych Użytkownikowi projektów logo. W przypadkach określonych w zdaniu poprzedzającym uznaje się, że Usługa została wykonana zgodnie z Umową i wolą Użytkownika, a upływ terminów tam wskazanych uznawany jest przez Strony za datę wykonania logo. Termin, o którym mowa w zdaniu 3 liczy się od dnia wysłania projektu Usługi przez ZrobioneNaWczoraj.pl. W przypadku zgłoszenia zmian do projektu logo, ZrobioneNaWczoraj.pl naniesie poprawki i ponownie prześle Użytkownikowi projekt logo. W przypadku, gdy Użytkownik nie wykorzystał wszystkich rund zmian, może on zgłosić kolejną rundę zmian do przesłanego projektu logo – w tym przypadku postanowienia powyższe stosuje się odpowiednio.

26. Video Spot Reklamowy – usługa polegająca na utworzeniu spotu reklamowego w formie cyfrowej dla Użytkownika w ramach wykupionego odpowiedniego planu. ZrobineNaWczoraj.pl w ramach tej usługi przygotuje trzy propozycje filmu spotu reklamowego dostosowanego do branży Użytkownika na licencji standradowej firmy envato.com itp. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania warunków objętych daną licencją.

27. Media społecznościowe – Założenie i profesjonalna konfiguracja profili w mediach społecznościowych:

a) Jeżeli w ramy Planu i/lub Usługi informatyczne Użytkownika wchodzi Usługa związana z mediami społecznościami – ZrobioneNaWczoraj.pl uprawniona jest założyć Użytkownikowii lub przejąć od niego prowadzenie konta w ramach portalu społecznościowego Facebook, Twitter, Google+ itp. Użytkownik, stosownie do jego sytuacji faktycznej, zobowiązuje się umożliwić ZrobioneNaWczoraj.pl dostęp do samodzielnie prowadzonych przez niego przed zawarciem Umowy kont w tych portalach społecznościowych lub wyraża zgodę na utworzenie kont przez ZrobioneNaWczoraj.pl. Ww. zgoda jest wyrażona na Okres Obowiązywania Umowy. W przypadku nieudostępnienia/niewyrażenia zgody, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, Strony zgodnie uznają, że Użytkownik zrezygnował ze świadczenia na jego rzecz wszelkich Usług związanych z mediami społecznościowymi, co nie ma wpływu na wysokość Wynagrodzenia należnego ZrobioneNaWczoraj.pl.

b) Użytkownik upoważnia ZrobioneNaWczoraj.pl do wdrożenia odnośników do mediów społecznościowych m.in facebook, twitter itp, i umieszczeniu ich na stronie internetowej i/lub sklepu internetowego w ramach wykupionego planu.

c) Użytkownik upoważnia ZrobioneNaWczoraj.pl utworzeniu strony fanpage na stronie facebook oraz zamieszczeniu odpowiedniego szablonu w formie zdjęcia w tle.

28. Zapisanie danych firmowych jako QR Code – Usługa polega na stworzeniu dla Użytkownika indywidualnego kodu QR Code, pozwalającego na zapisanie danych Użytkownika w formie obrazka, którego zeskanowanie pozwala na odczytanie zawartych w nim informacji o Użytkowniku (danych kontaktowych) i zapisanie ich w pamięci urządzenia skanującego bez konieczności ręcznego przepisywania.

29. Certyfikat SSL zwiększający bezpieczeństwo i zaufanie konsumentów do strony firmowej – wyposażenie Strony Internetowej Użytkownika w narzędzie zapewniające ochronę witryn internetowych, a także gwarantujące zachowanie poufności danych przesyłanych drogą elektroniczną w wyniku zastosowania szyfrowania komunikacji pomiędzy komputerami. Certyfikaty SSL rejestrowane są na określoną Domenę Internetową i zawierają informacje o właścicielu domeny. Dane te są zabezpieczone kryptograficznie i nie można ich samodzielnie zmienić.

30. Umieszczenie dodatkowego formularza zbierającego dane ze strony firmowej – Użytkownik w cenie Planu ma zapewnione przygotowanie podstawowego formularza kontaktowego. Niniejsza Usługa obejmuje przygotowanie i wdrożenie na Stronie Internetowej Użytkownika formularza kontaktowego, pozwalającego na zbieranie dodatkowych danych od użytkowników sieci Internet odwiedzających Stronę Internetową Użytkownika.

31. Dodatkowa wersja językowa firmowej strony internetowej z obsługą przełączania – cena Usługi obejmuje stworzenie jednej wersji językowej Strony Internetowej w innym języku niż język polski w liczbie sekcji/podstron wynikającej z Planu wybranego przez Użytkownika. Cena za każdą sekcję powyżej liczby określonej zgodnie ze zdaniem poprzedzającym wynosi 10,00 zł netto. Tłumaczenie obejmuje maksymalnie 4 tysiące znaków. W przypadku, gdy Strona Internetowa Użytkownika zawiera więcej niż 4 tysiące znaków, Użytkownik będzie zobowiązany do zapłaty dalszej kwoty za tłumaczenie, według indywidualnej wyceny. W przypadku, gdy Użytkownik doręczy do ZrobioneNaWczoraj.pl tłumaczenie Strony Internetowej wykonane we własnym zakresie (bez wykupienia niniejszej Usługi) cena za stworzenie jednej wersji językowej w innym języku niż język polski każdej poszczególnej sekcji wchodzącego w skład Strony Internetowej wynosi 10,00 zł netto za każdy poszczególną sekcję. Usługa obejmuje przełączanie Strony Internetowej między dostępnymi wersjami językowymi.

32. Każda godzina obsługi VIP (w siedzibie Klienta) w ramach projektu strony www lub Każda godzina obsługi VIP (w siedzibie ZrobioneNaWczoraj.pl) w ramach projektu strony www – standardowy przebieg procesu wykonania Usług objętych Planem Użytkownika prowadzony jest zdalnie, przy użyciu Internetu, telefonu i nie wymaga jednoczesnej obecności Użytkownika i pracownika BOK. W ramach Usługi Użytkownik ma możliwość spotkania z pracownikiem BOK obsługującym proces wykonania Usług Użytkownika objętych jego Planem. Spotkanie przeprowadzane w siedzibie Klienta obejmuje dojazd do 100 kilometrów od Poznania lub Katowic – powyżej tego limitu naliczana jest stawka w wysokości 1,00 zł netto za każdy kolejny kilometr.

33. Zasady Zwrotu – Ponieważ ZrobioneNaWczoraj.pl oferuje produkty niematerialne i nieodwołalne, nie zwracamy kosztów po realizacji zamówienia i wysyłce produktu. Jako Użytkownicy jesteście odpowiedzialni za zrozumienie tego przy zakupie dowolnego produktu na naszej stronie. Należy pamiętać, że bonusy, które są oferowane w imieniu naszych partnerów, nie są obciążeniem zwrotnym. Jednak zdajemy sobie sprawę, że wyjątkowe okoliczności mogą mieć miejsce w odniesieniu do charakteru produktu, który dostarczamy. Prosimy zwrócić uwagę, że nie ponosimy żadnej odpowiedzialności, i dlatego nie spełniamy żadnych żądań co do zwrotu kosztów oraz wymiany produktów na podstawie niekompatybilności naszych produktów z niektórymi programami firm trzecich (wtyczki, dodatki, moduły, wyszukiwarki, scripty, rozszerzenia itp.), oprócz tych, które są określone jako kompatybilne w opisie na stronie każdego produktu. Nie gwarantujemy, że nasze produkty są w pełni kompatybilne ze wszystkimi programami innych firm i nie zapewniamy wsparcia dla aplikacji firm trzecich.

34. Ilość subdomen – Ilość nazw subdomen jaką użytkownik ma możliwość utworzenia w ramach wykupionego planu odnoszący się do wykupionej domeny. Subdomena pozwala uzyskać nowy adres strony internetowej bazując na istniejącej domenie na przykład jeśli domena kupiona to example.pl to subodmena może zaczynać się sklep.example.pl i wskazywać na dowolny adres IP w Internecie

35. Video Background i Licencja – usługa polegająca na dodaniu jednego filmu video służący jako tło na stronie internetowej w ramach wykupionego planu i odpowiedniej licencji.

36. Zdjęcia branżowe – usługa polegająca na dodaniu profesjonalnych zdjęć branżowych na stronę internetową w ramach wykupionego planu i odpowiedniej licencji.

37. Instalacja w Internecie – usługa polegająca na zainstalowaniu wybranego szablonu na dowolnym wybranym przez Użytkownika serwerze. ZrobioneNaWczoraj.pl w ramach wykupionego planu jeśli Użytkownik wyrazi na to zgodę dokona instalacji na wybranym przez Użytkownika serwerze. Użytkownik zobowiązany jest przesłać niezbędne dane oraz udzielić dostępu w celu prawidłowego zainstalowania strony internetowej, (sklepu) na wybranym serwerze. ZrobioneNaWczoraj.pl przeprowadzą diagnostykę i analizę możliwości technicznych i zastrzegają sobie prawo odmowy instalacji na wskazanym serwerze w przypadku gdy:

a) możliwości techniczne nie pozwalają na zainstalowanie strony internetowej i/lub sklepu internetowego,

b) w przypadku nie przekazania odpowiednich informacji niezbędnych do wykonania instalacji między innymi konta do usługi ftp czy bazy danych itp.

c) odpowiednie przestrzeganie warunków pomocy zdalnej zgodnie z §XI ust. 11

Odmowa instalacji nie rozwiązuje umowy ze ZrobioneNaWczoraj.pl. W przypadku odmowy strona internetowa i/lub sklep będzie zainstalowany na hostingu w ramach wykupionego planu.

38. Intuicyjny Panel Zarządzania – usługa polegająca na udzieleniu dostępu Użytkownikowi do panelu zarządzania Stroną Internetową i/lub sklepem w ramach wykupionego planu. ZrobioneNaWczoraj.pl zastrzega sobie prawo do administrowania stroną w obrębie wykupionego hostingu, z uwagi na bezpieczeństwo i aktualizację odpowiednich pluginów oraz tworzenie backupów strony w celu ochrony Użytkowników przed atakami typu DDoS itp.

39. Monitoring Strony – usługa polegająca na 24/7 nieprzerwanym monitoringu strony internetowej i/lub sklepu internetowego w przypadku gdy nastąpi nieoczekiwane wyłączenie serwera www na którym uruchomiona została usługa strony internetowej lub sklepu internetowego w ramach wykupionego planu.

40. Newsletter – usługa polegająca na wdrożeniu formularza na stronie internetowej lub sklepu internetowego w ramach wykupionego planu w celu zapisania się do newslettera stworzonego dla Użytkownika. Użytkownik ponosi odpowiedzialność zgodnie z §XIII. ZrobioneNaWczoraj.pl utworzy odpowiednie konta w serwisie sendgrid.com, mailchimp.com w ramach licencji standardowej. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień licencyjnych zawartych na stronach odpowiednich firm sendgrid.com, mailchimp.com.

41. Integracja poczty – usługa polegająca na wdrożeniu formularza kontaktowego i powiązaniu poczty elektronicznej Użytkownika na stronie internetowej i/lub sklepu internetowego w ramach wykupionego planu. ZrobioneNaWczoraj.pl utworzy odpowiednie konta w serwisie sendgrid.com, mailchimp.com w ramach licencji standardowej. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień licencyjnych zawartych na stronach odpowiednich firm sendgrid.com, mailchimp.com. ZrobioneNaWczoraj.pl dokona analizy i diagnostyki w celu podłączenia wskazanego przez użytkownika serwera pocztowego lub skrzynki pocztowej w celu jej integracji. ZrobioneNaWczoraj.pl nie ponosi odpowiedzialności jeśli warunki techniczne nie pozwolą na zintegrowanie z usługami trzecimi wskazanymi przez Użytkownika i może odmówić jego realizacji.

42. Blog – usługa polegająca na uruchomieniu sekcji blog na stronie internetowej i/lub sklepu internetowego w ramach wykupionego przez Użytkownika planu.

43. Zaawansowane Funkcje Dostawy – usługa sklepu internetowego umożliwiająca administrowanie Wysyłkami i Dostawami z poziomu panelu administracyjnego przez Użytkownika, w ramach wykupionego planu.

44. Koszyk Zakupów – usługa polegająca na uruchomieniu koszyka zakupów w sklepie internetowych w ramach wykupionego planu i pozwalająca na automatycznej obsłudze zamówienia.

45. Konfiguracja Stawek Podatkowych – usługa polegająca na wdrożeniu konfiguracji stawek podatkowych w zależności od stref geograficznych danego kraju w sklepie internetowym w ramach wykupionego planu

46. Dostęp do statystyk – usługa polegająca na wdrożeniu analizy statystycznej sprzedany produktów, zapasów stanów itp. w sklepie internetowym w ramach wykupionego planu

47. Obsługa Magazynu – usługa polegająca na wdrożeniu obsługi stanów magazynowych produktów w sklepie internetowym w ramach wykupionego planu.

48. Płatności Internetowe – usługa polegająca na wdrożeniu płatności internetowych umożliwiające dokonywanie płatności poprzez internet za pomocą bramek płatności m.in. DotPay, Przelewy24, PayU, PayPal.

49. Optymalizacja SEO – usługa polegająca na zoptymalizowaniu sklepu internetowego pod wyszukiwarki w celu pozycjonowania strony sklepu internetowego.

50. CDN – Zwiększona wydajność – usługa polegająca na przyspieszeniu działania sklepu internetowego w celu odciążenia bazy danych i szybkości połączenia ze stroną sklepu internetowego poprzez zastosowanie CDN – Content Delivery Network za pomocą usługi CloudFlare.

51. Nieograniczona Ilość Produktów – usługa polegająca na administrowaniu i tworzeniu nieograniczonej ilości produktów w sklepie internetowym w ramach wykupionego planu.

52. Wstawianie 6 produktów na Start – usługa polegająca na utworzeniu sześciu produktów na stronie sklepu internetowego w ramach wykupionego planu. Użytkownik poprzez odpowiedni formularz na stronie zrobionenawczoraj.pl wypełnia odpowiednie pola i przesyła zdjęcia produktów. ZrobioneNaWczoraj.pl na podstwie przesłanych danych, utworzy na stronie sklepu internetowego sześć produktów przesłanych przez Użytkownika. Użytkownik zobowiązany jest przestrzegać czasów terminów i założeń określonych w nn. regulaminie.

53. Raport Sprzedaży – usługa polegająca na utworzeniu raportu o ilości sprzedaży produktów w sklepie internetowym w ramach wykupionego odpowiedniego planu.

54. Obsługa Kuponów – usług polegająca na tworzeniu kuponów rabatowych do sprzedawanych produktów w sklepie internetowym w ramach wykupionego odpowiedniego planu..

55. Dotacje Konsultacje – usługa polegająca konsultacji związanej z pozyskaniem dofinansowania na szkolenie ze środków Unijnych. ZrobioneNaWczoraj.pl nie bierze odpowiedzialności za programy unijne lub programy szkoleniowe firm i podmiotów tworzących szkolenia. Użytkownik w ramach wyznaczonego czasu dostaje informacje jak skutecznie pozyskać dofinansowanie na szkolenie. .

56. Dotacje Wypełnianie Wniosków – usługa polegająca na wsparciu przy przygotowaniu wniosku do pozyskania środków Unijnych na szkolenie zgodnie z umową zawartą UE. ZrobioneNaWczoraj.pl nie bierze odpowiedzialności za programy unijne lub programy szkoleniowe firm i podmiotów tworzących szkolenia. Użytkownik w ramach wyznaczonego czasu dostaje informacje jak skutecznie pozyskać dofinansowanie na szkolenie oraz wsparcie przy składaniu wniosku. .

§XII Prawa autorskie

 

1.ZrobioneNaWczoraj.pl przeniesie na Użytkownika, z zastrzeżeniem wynikającym z ust. 8, po rozwiązaniu Umowy i pod warunkiem zapłaty przez Użytkownika całości/pozostałej do zapłaty części Wynagrodzenia należnego ZrobioneNaWczoraj.pl na podstawie Umowy, majątkowe prawa autorskie do utworów (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych t.j. Dz.U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631- dalej „Utwór”) powstałych w związku z wykonywaniem Umowy. Wynagrodzenie ZrobioneNaWczoraj.pl z tytułu przeniesienia majątkowych praw autorskich na Użytkownika zawarte jest w opłatach ponoszonych przez Użytkownika zgodnie z §X.

2. Użytkownik będzie mógł wykonywać majątkowe prawa autorskie do Utworów na polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w tym także:

a) wytwarzać określoną techniką egzemplarze Utworów, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, zapisu na kliszy fotograficzną oraz techniką cyfrową;

b) wprowadzać do obrotu, użyczać, lub najmować oryginał, lub egzemplarze Utworu;

c) publicznie wykonywać, wystawiać, wyświetlać, odtwarzać oraz nadawać lub reemitować, a także publicznie udostępniać Utwór w taki sposób, żeby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym;

d) używać i wykorzystywać Utwory w działalności gospodarczej prowadzonej przez Użytkownika;

e) tłumaczyć, przystosowywać, zmieniać układ i wprowadzać inne zmiany w Utworach;

f) utrwalać w postaci fotokopii, kserokopii, zapisu cyfrowego lub jakąkolwiek inną techniką;

g) wprowadzać do pamięci komputera;

h) zamieszczać w Internecie.

3. Przeniesienie majątkowych praw autorskich do Utworów obejmuje również prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do Utworów.

4. Szablon Strony Internetowej, Sklepu Internetowego, Sklepu Internetowego PRO, przekazywany jest Użytkownikowi, po opłaceniu za Usługę, w formie plików źródłowych dostarczonych Użytkownikowi za pośrednictwem poczty e-mail, chyba że ZrobioneNaWczoraj.pl (na piśmie lub na skutek dyspozycji, pod rygorem nieważności) postanowią inaczej.

5. Inne Utwory przekazywane są Użytkownikowi w formie i na nośniku adekwatnym do formy ich wytworzenia, a do ich przekazania może dojść także w trakcie obowiązywania Umowy, o ile Strony tak postanowią.

6. Użytkownik jest uprawniony do dokonywania zmian w Utworach, jakie uzna za stosowne po przejściu na niego majątkowych praw autorskich, z zastrzeżeniem wynikającym z ust. 8.

7. Od chwili przekazania Utworu Użytkownikowi, ZrobioneNaWczoraj.pl nie będzie nanosić żadnych zmian w tym Utworze, chyba że Strony (na piśmie lub na skutek dyspozycji, pod rygorem nieważności) postanowią inaczej. ZrobioneNaWczoraj.pl nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności w związku z przekazanymi Utworami i ich dalszym użytkowaniem lub wykorzystywaniem przez Użytkownika lub podmioty trzecie.

8. Użytkownik jest świadomy, że ZrobioneNaWczoraj.pl przy wykonywaniu Strony Internetowej wykorzystuje treści wizualne z serwisów internetowych objętych licencją Creative Commons pod adresem www.pixabay.com, www.unsplash.com, www.envoto.com i odpowiednio innych serwisów oraz modułów, wtyczek, produktów cyfrowych objętych odpowiednimi licencjami.
ZrobioneNaWczoraj.pl nie przenosi na Użytkownika (nie udziela sublicencji) w trakcie Okresu Obowiązywania Umowy ani po jego upływie majątkowych praw autorskich do treści wizualnych pochodzących z serwisu www.pixabay.com i innych serwisów, których korzysta, ZrobioneNaWczoraj.pl nie zobowiązuje się względem Użytkownika do niewykonywania przez właściciela serwisu dostępnego pod adresem www.pixabay.com lub jego pracowników bądź współpracowników majątkowych lub osobistych praw autorskich do treści wizualnych pochodzących z tego serwisu oraz z innych serwisów, a także modułów, wtyczek, oprogramowania i innych produktów cyfrowych objętych odpowiednimi licencjami, chyba że odpowiednie licencje pozwalają na to inaczej.

9. Użytkownik nie może w czasie Okresu Obowiązywania Umowy samodzielnie modyfikować treści wizualnych pochodzących z serwisu www.pixabay.com, modułów, wtyczek, oprogramowania i innych produktów cyfrowych użytego do świadczenia dla niego przez ZrobioneNaWczoraj.pl Usług. W celu wykorzystywania przez Użytkownika treści wizualnych pochodzących z serwisu www.pixabay.com, użytych przez ZrobioneNaWczoraj.pl do wykonywania Usług na rzecz Użytkownika, Użytkownik po upływie Okresu Obowiązywania Umowy zobowiązany jest nabyć na własny rachunek odpowiednią licencję dostępną w ramach serwisu www.pixabay.com oraz jeżeli wymaga tego odpowiednie licencje na pozostałe produkty cyfrowe. ZrobioneNaWczoraj.pl

10. ZrobioneNaWczoraj.pl nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie treści wizualnych pochodzących z serwisu www.pixabay.com oraz za moduły, wtyczki, oprogramowanie i inne produkty cyfrowe, przez Użytkowanie po upływie Okresu Obowiązywania Umowy, w szczególności ZrobioneNaWczoraj.pl nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie treści wizualnych pochodzących z serwisu www.pixabay.com oraz za moduły, wtyczki, oprogramowanie i inne produkty cyfrowe, przez Użytkownika lub podmiot trzeci bez odpowiedniej licencji dostępnej w ramach serwisu www.pixabay.com. oraz za moduły, wtyczki, oprogramowanie i inne produkty cyfrowe, jeżeli wymagają do tego odpowiednie licencje.

11. W przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień ust. 8, 9 lub 10 oraz dochodzenia przez właściciela serwisu www.pixabay.com bądź podmioty trzecie działające w jego imieniu od ZrobioneNaWczoraj.pl naprawienia szkody z tytułu nieuprawnionego dysponowania przez Użytkownika treściami wizualnymi pochodzącymi z serwisu www.pixabay.com, oraz za moduły, wtyczki, oprogramowanie i inne produkty cyfrowe pochodzące z innych serwisów i ich osób trzecich Użytkownik na zasadzie art. 392 kodeksu cywilnego zwalnia ZrobioneNaWczoraj.pl z obowiązku spełnienia wszelkich świadczeń na rzecz ww. podmiotów oraz zobowiązany jest naprawić szkodę poniesioną przez ZrobioneNaWczoraj.pl w związku z dochodzeniem przez ww. podmioty swoich praw, w szczególności szkodę ZrobioneNaWczoraj.pl związaną z obowiązkiem zapłaty na rzecz ww. podmiotów kosztów postępowania sądowego, kosztów obsługi prawnej ZrobioneNaWczoraj.pl związanej z dochodzeniem przez właściciela serwisu www.pixabay.com lub podmiot trzeci działający w jego imieniu od ZrobioneNaWczoraj.pl oraz za moduły, wtyczki, oprogramowanie i inne produkty cyfrowe pochodzące z innych serwisów i ich osób trzecich naprawienia szkody wyrządzonej działaniem lub zaniechaniem Użytkownika.

12. Uprawnionym do kont w portalach społecznościowych przez cały Okres Obowiązywania Umowy, a także po jej rozwiązaniu jest Użytkownik.

13. Strony zgodnie postanawiają, że ZrobioneNaWczoraj.pl nie przenosi na Użytkownika majątkowych praw autorskich, a także nie zobowiązuje się względem Użytkownika do niewykonywania osobistych praw autorskich do systemów wykorzystywanych przez ZrobioneNaWczoraj.pl do wykonywania Umowy..

§XIII Odpowiedzialność

 

1. W przypadku, gdy jakakolwiek osoba trzecia wystąpi przeciwko ZrobioneNaWczoraj.pl z roszczeniami powstałymi w związku z wykonywaniem, niewykonywaniem lub nienależytym wykonywaniem Umowy przez Użytkownika lub w związku ze złożeniem nieprawdziwych oświadczeń przez Użytkownika, Użytkownik na zasadzie art. 392 kodeksu cywilnego zobowiązuje się do tego, że osoba ta nie będzie żądać zaspokojenia swoich roszczeń od ZrobioneNaWczoraj.pl. W przypadku zaspokojenia powyższych roszczeń przez ZrobioneNaWczoraj.pl, Użytkownik zobowiązuje się do naprawienia szkody poniesionej przez ZrobioneNaWczoraj.pl, w tym także między innymi: odsetki, kary umowne, koszty procesu itd.

2. Użytkownik pokryje wszelkie wydatki i naprawi całą szkodę poniesioną przez ZrobioneNaWczoraj.pl w wyniku jego działań/zaniechań związanych z niewykonaniem lub nienależytym wykonywaniem Umowy. Użytkownik odpowiada za działania i zaniechania osób, którymi posłużył się do wykonywania Umowy jak za własne. Powyższa odpowiedzialność Użytkownika dotyczy w szczególności sytuacji naruszenia przez Użytkownika lub osobę, którą posłużył się do wykonywania Umowy obowiązku zapłaty Wynagrodzenia należnego ZrobioneNaWczoraj.pl lub naruszenia praw osób trzecich.

3. ZrobioneNaWczoraj.pl ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy w wyniku swoich wyłącznie zawinionych działań lub zaniechań oraz wyłącznie do wysokości rzeczywistej szkody poniesionej przez Użytkownika, nie więcej jednak niż do wysokości faktycznie otrzymanego od Użytkownika Wynagrodzenia z tytułu Umowy. ZrobioneNaWczoraj.pl nie ponosi odpowiedzialności kontraktowej ani deliktowej za szkodę wyrządzoną nieumyślnie.

4. ZrobioneNaWczoraj.pl nie ponosi odpowiedzialności w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy/Usługi w wyniku działania Siły Wyższej, braku możliwości technicznych wykonywania Umowy/świadczenia Usługi niepowodowanych przyczynami leżącymi po stronie ZrobioneNaWczoraj.pl, winy Użytkownika lub niezachowania przez Użytkownika warunków Umowy.

5. ZrobioneNaWczoraj.pl nie ponosi odpowiedzialności za stan interesów Użytkownika w związku z zawarciem i wykonywaniem Umowy, w tym także za stan tych interesów po wykonaniu Umowy.

6. ZrobioneNaWczoraj.pl nie ponosi odpowiedzialności za:

a) treści i dane przekazywane przez Użytkownika i osoby korzystające z Usług;

b) szkody wyrządzone stronie trzeciej przez Użytkownika w związku z korzystaniem z Usług i Produktów;

c) zabezpieczenie danych i oprogramowania komputerów Użytkownika przed ingerencją osób trzecich;

d) następstwa udostępnienia przez Użytkownika loginu i Hasła osobom trzecim;

e) wadliwe funkcjonowanie komputerów Użytkownika oraz oprogramowania używanego przez Użytkownika w wyniku działania szkodliwego oprogramowania.

7. Zawierający Umowę w imieniu Użytkownika (pełnomocnik, reprezentant itp.) zobowiązuje się pokryć szkodę poniesioną przez ZrobioneNaWczoraj.pl w zryczałtowanej wysokości całego Wynagrodzenia brutto należnego ZrobioneNaWczoraj.pl na podstawie Umowy zawartej na czas oznaczony, w przypadku przekroczenia zakresu umocowania do reprezentowania Użytkownika, działania bez stosownego umocowania lub zawarcia Umowy niezgodnie z zasadami reprezentacji Użytkownika.

8. ZrobioneNaWczoraj.pl dołoży wszelkich starań aby wszelkie usługi i produkty udostępnione w serwisie były wolne od błędów, wirusów lub innych podobnych elementów, które mogą w jakiś sposób zaszkodzić Użytkownikom. Użytkownik zdaje sobie sprawę że ZrobioneNaWczoraj.pl nie bierze odpowiedzialności za włamania do Serwisu i za każdym razem podczas pobrania powinien skorzystać z odpowiedniego programu do wykrywania i usuwania złośliwego niebezpiecznego oprogramowania m.in. wirusów. ZrobineNaWczoraj.pl nie może zagwarantować, że podczas włamania nie doszło do podmiany, modyfikacji, zawirusowania plików źródłowych dlatego Użytkownik zobowiązany jest zachować szczególną ostrożność podczas pobierania i/lub instalacji oprogramowania udostępnionych w Serwisie. ZrobioneNaWczoraj.pl nie gwarantuje że błędy w zmodyfikowanych plikach lub oprogramowaniu zostaną poprawione. Nie gwarantujemy, że informacje dostępne na/lub za pośrednictwem Serwisu będą prawidłowe, dokładne, aktualne lub niezawodne. Możemy wprowadzać zmiany do funkcji, działania lub treści Serwisu w dowolnym momencie. Zastrzegamy sobie prawo do edycji lub usunięcia wszelkich dokumentów, informacji lub innych treści według własnego uznania.

§XIV Postępowanie reklamacyjne

 

1. Reklamacja może dotyczyć niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi, niedotrzymania określonego w Umowie terminu rozpoczęcia świadczenia Usługi lub nieprawidłowego obliczenia wysokości Wynagrodzenia lub jego części.

2. Reklamacje można zgłosić poprzez wiadomość e-mail wysłaną na adres zrobionenawczoraj@gmail.com wraz z podaniem dopisku „Reklamacja” oraz identyfikatora zlecenia.

3. Użytkownik otrzyma potwierdzenie przyjęcia reklamacji w terminie 14 Dni Roboczych od dnia złożenia reklamacji. Powyższy obowiązek dotyczący potwierdzenia przyjęcia reklamacji nie dotyczy sytuacji, gdy reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 Dni Roboczych

4. Przy zgłoszeniu reklamacji Użytkownik zobowiązany jest wskazać następujące dane: imię i nazwisko (nazwę, firmę) i adres zgłaszającego reklamację, adres e-mail, przedmiot reklamacji, okoliczności uzasadniające reklamację, identyfikator zlecenia, datę zawarcia Umowy, reklamowany okres (jeżeli dotyczy) określony w umowie termin rozpoczęcia świadczenia reklamowanej Usługi (jeżeli dotyczy).

5. Reklamację można wnosić w terminie 14 dni od ostatniego dnia, kiedy Usługa zgodnie z Umową powinna zostać wykonana lub została wykonana nienależycie.

6. Reklamację wniesioną po upływie powyższego terminu pozostawia się bez rozpoznania bez możliwości ponownego wniesienia reklamacji obejmującej te same okoliczności co w spóźnionej reklamacji.

7. Za dzień wniesienia reklamacji przyjmuje się dzień otrzymania listu zawierającego reklamację w formie elektronicznej lub pisemnej przez ZrobioneNaWczoraj.pl.

8. ZrobioneNaWczoraj.pl zobowiązana jest rozpatrzyć reklamację w terminie 30 dni od dnia potwierdzenia przyjęcia reklamacji, o której mowa w ust. 3. W przypadku nierozpatrzenia reklamacji w tym terminie uważa się, że reklamacja została uznana.

9. ZrobioneNaWczoraj.pl udziela odpowiedzi na reklamację wyłącznie w formie wiadomości e-mail. Odpowiedź ZrobioneNaWczoraj.pl jest ostateczna i kończy postępowanie reklamacyjne.

10. Zgłoszenie reklamacji nie powoduje zawieszenia lub zniesienia obowiązku zapłaty Wynagrodzenia należnego ZrobioneNaWczoraj.pl (opłacania faktur VAT wystawionych przez ZrobioneNaWczoraj.pl dla Użytkownika).

11. W przypadku uznania reklamacji kwota podlegająca zwrotowi zostanie zaliczona na poczet istniejących lub przyszłych zobowiązań Użytkownika wynikających z Umowy. W przypadku braku takich zobowiązań kwota zostanie zwrócona na rachunek bankowy Użytkownika.

§XV Przetwarzanie danych osobowych

I. DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKÓW

1. ZrobioneNaWczoraj.pl jest administratorem danych osobowych Użytkowników w rozumieniu obowiązujących w tym zakresie przepisów, w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L119 z 4.05.2016, str. 1) (dalej RODO). Podanie przez Użytkowników ich danych osobowych w związku z zawarciem umowy dotyczącej świadczenia Usług jest niezbędne dla jej zawarcia i prawidłowej realizacji oraz świadczenia Usług.

2. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez ZrobioneNaWczoraj.pl w celu świadczenia Usług, udzielania informacji i wyjaśnień dotyczących świadczonych Usług przy wykorzystaniu dostępnych/ uzgodnionych kanałów komunikacji, rozpatrywania ewentualnych skarg i reklamacji dotyczących świadczonych Usług, dochodzenia przez ZrobioneNaWczoraj.pl ewentualnych roszczeń wobec Użytkowników związanych ze świadczeniem Usług, windykacji należności oraz ewentualnego prowadzenia postępowań sądowych i egzekucyjnych, archiwizacji dokumentacji dotyczącej świadczonych Usług, sprzedaży produktów i usług ZrobioneNaWczoraj.pl oraz dla potrzeb działań marketingowych podejmowanych przez ZrobioneNaWczoraj.pl samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami, jak również na potrzeby prowadzenia statystyk i analiz gospodarczych.

3. Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępnione współpracującym podmiotom, uprawnionym organom oraz biurom informacji gospodarczej, jak również – gdyby zaistniała taka potrzeba – instytucjom zajmującym się dochodzeniem należności, w tym przedsiębiorcom zajmującym się windykacją i obrotem wierzytelnościami oraz ich pełnomocnikom.

4. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownik powinien kierować na adres ZrobioneNaWczoraj.pl wskazany w Regulaminie z dopiskiem „Dane osobowe”.

5. ZrobioneNaWczoraj.pl zapewnia realizację uprawnień wynikających z przepisów RODO, tzn. w szczególności umożliwia Użytkownikowi realizację prawa dostępu do treści jego danych oraz prawa ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawa do przenoszenia danych, prawa wniesienia sprzeciwu, prawa do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (o ile dane przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody). Ponadto Użytkownikom, którzy stwierdzą, że ich dane są przetwarzane z naruszeniem obowiązujących przepisów, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Realizacja powyższych uprawnień Użytkowników może następować odpłatnie w przypadkach, gdy stosowne przepisy prawa to przewidują.

6. ZrobioneNaWczoraj.pl przechowują dane Użytkowników przez okres niezbędny dla celów wskazanych w ust. 2 powyżej, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

7. ZrobioneNaWczoraj.pl nie weryfikuje podanych przez Użytkownika danych osobowych chyba, że ZrobioneNaWczoraj.pl postanowi inaczej.

II. DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKÓW SERWISÓW

1. W odniesieniu do użytkowników stron internetowych stworzonych dla Użytkowników przez ZrobioneNaWczoraj.pl w ramach świadczonych Usług („Użytkownicy serwisów”) Użytkownicy są w rozumieniu obowiązujących w tym zakresie przepisów, w szczególności przepisów RODO, Administratorami danych osobowych “Użytkowników serwisów” („Administratorzy”). Użytkownicy jako Administratorzy ponoszą odpowiedzialność za przetwarzanie danych osobowych “Użytkowników serwisów” zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, w szczególności za legalność pozyskiwania od “Użytkowników serwisów” ich danych osobowych.

2. ZrobioneNaWczoraj.pl w rozumieniu obowiązujących w tym zakresie przepisów, w szczególności przepisów RODO, jest podmiotem przetwarzającym dane osobowe “Użytkowników serwisów” i działa w tym zakresie na zasadach określonych poniżej.

3. Na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów, w szczególności przepisów RODO, Użytkownicy – w związku ze świadczonymi przez ZrobioneNaWczoraj.pl na ich rzecz Usługami, w przypadkach gdy świadczenie tych Usług związane jest z przetwarzaniem danych osobowych “Użytkowników serwisów” – jako Administratorzy powierzają ZrobioneNaWczoraj.pl przetwarzanie danych osobowych “Użytkowników serwisów”, w celu prawidłowej realizacji przez ZrobioneNaWczoraj.pl Usług świadczonych w ramach zawartej Umowy, opisanych w niniejszym Regulaminie, w szczególności określonych w § XI Regulaminu.

4. Powierzone przez Użytkowników ZrobioneNaWczoraj.pl dane osobowe “Użytkowników serwisów” są przetwarzane przez ZrobioneNaWczoraj.pl wyłącznie w celu określonym w ust. 3 powyżej, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, w szczególności przepisami RODO, chroniącymi prawa “Użytkowników serwisów”. ZrobioneNaWczoraj.pl posiada wdrożone w swych strukturach rozwiązania spełniające wymogi dotyczące przetwarzania danych osobowych, określone przez stosowne przepisy. ZrobioneNaWczoraj.pl dokłada należytej staranności i zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne niezbędne do należytego zabezpieczenia danych osobowych Użytkowników serwisów, w szczególności określone w art. 32 ust. 1 RODO.

5. ZrobioneNaWczoraj.pl jest zobowiązana do zachowania w tajemnicy (o której mowa w art. 28 ust. 3 lit. b RODO) przetwarzanych danych osobowych “Użytkowników serwisów” przez osoby upoważnione przez ZrobioneNaWczoraj.pl do przetwarzania tych danych.

6. Po zakończeniu świadczenia Usług ZrobioneNaWczoraj.pl zobowiązana jest do usunięcia przetwarzanych danych osobowych “Użytkowników serwisów”, chyba że stosowne przepisy wymagają albo umożliwiają przechowywanie tych danych osobowych.

7. W miarę możliwości ZrobioneNaWczoraj.pl udzielać będzie pomocy Użytkownikom, w niezbędnym zakresie wywiązywać się z ich obowiązków wobec “Użytkowników serwisów”, których dane osobowe są przetwarzane w ramach Usług oraz z innych obowiązków Użytkowników związanych z przetwarzaniem danych osobowych “Użytkowników serwisów”, wynikających z obowiązujących w tym zakresie przepisów. ZrobioneNaWczoraj.pl zobowiązuje się do ścisłej współpracy z Użytkownikami w przypadku stwierdzenia naruszenia ochrony danych osobowych “Użytkowników serwisów”, w szczególności do poinformowania Użytkowników bez zbędnej zwłoki o takim przypadku.

8. ZrobioneNaWczoraj.pl zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Użytkowników o jakimkolwiek postępowaniu administracyjnym albo sądowym, dotyczącym przetwarzania danych osobowych “Użytkowników serwisów” oraz do ścisłej współpracy z Użytkownikami w przypadku takiego postępowania.

9. Świadcząc Usługi ZrobioneNaWczoraj.pl jest uprawniona do korzystania z usług innych podmiotów przetwarzających w zakresie przetwarzania danych osobowych “Użytkowników serwisów”, przy czym jest zobowiązana zapewnić, aby podmioty te spełniały te same gwarancje i obowiązki, jakie dotyczą ZrobioneNaWczoraj.pl w związku z i w zakresie przetwarzania danych osobowych Użytkowników serwisów, o których mowa w niniejszym Regulaminie.

10. Przekazanie danych osobowych “Użytkowników serwisów” do państwa trzeciego przez ZrobioneNaWczoraj.pl może nastąpić jedynie na pisemne polecenie Użytkowników, chyba że obowiązek taki zostanie nałożony na ZrobioneNaWczoraj.pl przez stosowne przepisy prawa. W takim przypadku przed rozpoczęciem przekazania ZrobioneNaWczoraj.pl poinformuje Użytkowników o tym obowiązku prawnym, o ile przepisy te nie będą zabraniały udzielenia takiej informacji.

§XVI Postanowienia końcowe

1.W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Regulaminu zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa, w szczególności kodeks cywilny.

2. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów pomiędzy Użytkownikiem a ZrobioneNaWczoraj.pl jest sąd właściwy według siedziby ZrobioneNaWczoraj.pl.

3. ZrobioneNaWczoraj.pl może dokonać zmiany warunków Umowy, w tym określonych w Regulaminie, w każdym czasie. W tym przypadku ZrobioneNaWczoraj.pl poinformuje Użytkownika o dokonanych zmianach poprzez opublikowanie zmian (np. nowej wersji regulaminu) na stronie www.zrobionenawczoraj.pl. Zmiany wchodzą w życie od dnia opublikowania. Regulamin zostanie przekazany Użytkownikowi nieodpłatnie w wersji elektronicznej umożliwiającej odtwarzanie i utrwalanie Regulaminu na podany przez Użytkownika adres e-mail.

4. Użytkownik ma możliwość, w terminie 7 dni od dnia publikacji zmian, niewyrażenia zgody na zmianę Umowy w przypadku braku akceptacji zmian Umowy, dokonanych zgodnie z ustępem poprzedzającym. Wyrażenie braku akceptacji zmian powinno nastąpić poprzez przesłanie do ZrobioneNaWczoraj.pl wiadomości e-mail na adres zrobionenawczoraj@gmail.com zawierającej oświadczenie o braku akceptacji zmian. W razie skorzystania z tego prawa Strony wiąże Umowa w niezmienionym brzmieniu.

5. Zmiany obowiązują Użytkownika, który nie skorzystał z uprawnienia wskazanego w ust. 4, od dnia wejścia w życie zmian. W celu uniknięcia wątpliwości w przypadku wprowadzenia przez ZrobioneNaWczoraj.pl zmian warunków Umowy w okresie korzystania przez Użytkownika z Zawieszenia Usług ust. 3 i 4 powyżej ma zastosowanie.

6. Ustęp 3 i 4 powyżej nie dotyczą sytuacji zmiany przez ZrobioneNaWczoraj.pl Cennika w czasie trwania Umowy zawartej na czas oznaczony. W przypadku takiej zmiany postanowienia zmienionego Cennika wchodzą w życie w stosunku do Użytkownika od dnia przekształcenia Umowy zgodnie z §IV ust. 2.

7. Użytkownik zobowiązuje się niezwłocznie zawiadomić ZrobioneNaWczoraj.pl o zmianie swojego stałego miejsca zamieszkania lub siedziby, adresu korespondencyjnego, adresu fakturowego, numeru rachunku bankowego, statusu prawnego, zawieszeniu prowadzenia działalności gospodarczej, zakończeniu prowadzenia działalności gospodarczej, nazwy lub nazwiska, numeru telefonu, adresu e-mail. Zawiadomienie zostanie złożone nie później niż w terminie 7 dni od daty dokonania/zaistnienia zmiany. Zawiadomienie powinno mieć formę pisemną oraz zawierać w załączeniu dokumenty potwierdzające powyższe zmiany. Brak poinformowania ZrobioneNaWczoraj.pl przez Użytkownika o zmianach powoduje, że ZrobioneNaWczoraj.pl ma prawo traktować dotychczasowe dane jako aktualne. W razie zaniedbania powyższego obowiązku przez Użytkownika, korespondencję wysłaną na dotychczasowy adres i nieodebraną, uważa się za doręczoną.

8. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane przez sąd lub inny upoważniony organ za nieważne, podlegające unieważnieniu, pozbawione mocy prawnej, nieobowiązujące, bezskuteczne lub niewykonalne, nie ma to wpływu na pozostałe jego postanowienia, które będą nadal w pełni obowiązywały i wiązały Strony. Postanowienie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym zostanie zastąpione innym, które będzie najpełniej oddawało ekonomiczny sens pierwotnego postanowienia i będzie najbliżej odpowiadać gospodarczemu celowi wykonywania Umowy.

9. W przypadku gdy integralną część Umowy stanowi Regulamin Oferty Promocyjnej wskazanej w Formularzu, Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem Oferty Promocyjnej, akceptuję Regulamin Oferty Promocyjnej bez zastrzeżeń oraz potwierdza odebranie jednego egzemplarza Regulaminu Oferty Promocyjnej.

10. ZrobioneNaWczoraj.pl zobowiązuje się nie przekazywać danych potencjalnych klientów Użytkownika, o których powzięła wiedzę w toku wykonywania Umowy, do podmiotów prowadzących działalność konkurencyjną względem Użytkownika.

11. Aktualna wersja Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej www.ZrobioneNaWczoraj.pl.

12. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie dnia 14 września 2018 r.

.